Uchwała Nr 203/XV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2003r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu wynagrodzenia w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto LubliniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708 z póź. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubliniec w wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonego w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich.§ 2


W porozumieniu z pracodawcami ustala się wartość jednego punktu w wysokości 2,71zł jako podstawę do wyliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla n/w jednostek organizacyjnych:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu

3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu

4. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

5. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu

6. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu

7. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu

9. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu

10. Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu

11. Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu

12. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2.§ 4


Tracą moc:

1. Uchwała nr 225/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2000r.

2. Uchwała nr 226/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2000r.§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 grudnia 2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 203/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli mies. stawek wynagr.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 14:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:07