UCHWAŁA NR 202 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKUw sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnejRada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie:


- art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm );


- art. 57 § 7 i § 8 ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997, Nr 137, poz. 926 z późn. zm )u c h w a l a, co następuje:§ 1


Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód gminy.


Opłata ta odnosić się będzie także do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 202/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 14:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:06