UCHWAŁA NR 201 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2004Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

  • art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

  • art.15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9,poz.84 z późn.zm.)


u c h w a l a, co następuje:§ 1


  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego w następującej wysokości:


1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego, własnego 59,00zł


2) za sprzedaż artykułów przemysłowych, chemicznych, żywnościowych:

  1. z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 T 37,00zł

b) z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej

poniżej 3,5 T 27,00zł

c) ze straganu :

- zajmującego powierzchnię do 2 m² 11,00zł

- zajmującego powierzchnię od 2 m2 do 4 m2 20,00zł

- zajmującego powierzchnię od 4 m2 do 8 m2 30,00zł

- za każdy następny m² 5,00zł

3) za sprzedaż płodów rolnych własnej produkcji:

a) z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą

lub innego pojazdu niezależnie od tonażu ciężarowego 11,00zł

b) ze straganu :

- zajmującego powierzchnię do 1 m² 3,00zł

- zajmującego powierzchnię od 1 m2 do 3 m2 11,00zł

- zajmującego powierzchnię powyżej 3 m2 20,00zł

  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim w Lublińcu przy ul. Niegolewskich w następującej wysokości:


1) za sprzedaż inwentarza żywego własnej produkcji 5,00zł


3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w poniższych miejscach na terenie Lublińca, w następującej wysokości:


1) las komunalny, plac Miejskiego Domu Kultury 54,00zł

2) przed cmentarzami w okresie od 25.10.2002r. do 03.11.2002r. 32,00zł


Powyższe stawki dotyczą powierzchni do 8 m2 stoiska.

W przypadku zajęcia większej powierzchni opłatę podwaja się.4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od handlu na terenie

miasta w miejscach innych niż targowiska – w kioskach,

budkach i innych obiektach budowlanych, nie będących budynkami

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 3,00zł§ 2


  1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasentów:


- Pan Tomasz Świtała

- Pan Tomasz Maciów

- Pan Marian Maniura

- Pan Jarosław Kubat

- Pan Marek Susza,


którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim


  1. Opłatę targową wynikającą z § 1 ust.2 i 3 uiszcza się wg stawek w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w BSK S.A. o/Lubliniec Nr 331050114210000000500966783.

Handlujących w miejscach wymienionych w § 1 ust.2 i 3 zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca


§ 4


Traci moc uchwała :

  • Uchwała Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na 2003r.


- Uchwała Nr 112/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. zmieniająca uchwałę Nr 17/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na 2003r.§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 14:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:06