U C H W A Ł A N R 200 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok


Rada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie:

  • art.18 ust.2, pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.):

  • art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.)


u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Podatek od posiadania psów wynosi:

- od każdego psa w kwocie po 21,-zł.

§ 2


Zwalnia się z podatku od posiadania psów właścicieli domów jednorodzinnych, z tytułu posiadania jednego psa.

§ 3


Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Śląskim S.A. Katowice o/Lubliniec Nr 33105011421000000500966783 w terminie do dnia 30 czerwca 2004r.

§ 4


Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 15/III/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 200/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 14:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:06