U C H W A Ł A N R 198 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek leśny na 2004 rok od osób fizycznych i prawnych


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

  • art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

  • art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682)


u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Określa się wzory deklaracji na podatek leśny:

  1. dla osób fizycznych – stanowiący załącznik Nr 1

  2. dla osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – stanowiący załącznik Nr 2§ 2


Traci moc Uchwała Nr 14/III/02 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003r.


Traci moc Uchwałą Nr 52/V/03 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/III/02 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003r.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 198/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek leśny na 2004 rok od osób fizycznych i prawnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:05