U C H W A Ł A N R 196 /XV/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących

wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej

na 2004 rok


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

 • art.18 ust.2, pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

 • art.5, art.6 ust.6 i ust.9 pkt 1, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.)


u c h w a l a, co następuje:
§ 1


określa się wysokość roczną podatku od nieruchomości w następujących stawkach:


 1. od budynków lub ich części:


  1. mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej 0,48zł


  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2

powierzchni użytkowej 16,38zł

  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1m2 powierzchni użytkowej 8,10zł


  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- od 1m2 powierzchni użytkowej 3,48zł  1. od pozostałych budynków, w tym garaży, a także budynków

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1m2 powierzchni użytkowej 4,83zł


od budynków gospodarczych (bez powierzchni garażowej)

- od 1m2 powierzchni użytkowej 3,68zł


  1. od budynków letniskowych - od 1m2 powierzchni użytkowej 5,81zł


 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

 

 1. od gruntów:


  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni 0,58zł


  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,16zł


  1. przeznaczonych na budownictwo letniskowe 0,26zł


  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 3,40zł§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne. Nie dotyczy to jednak nieruchomości komunalnych lub ich części, które oddane zostały w posiadanie zależne innym podmiotom, aniżeli gminne jednostki organizacyjne.


§ 3


Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


§ 4


Wzór wykazu nieruchomości i wzór deklaracji podatkowej stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5


Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 12/III/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od nieruchomości i określenia wzorów: wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2003r.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 196/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązujących wzorów wykazu nieruchomości i deklaracji podatkowej na 2004rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 13:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:05