U C H W A Ł A NR 195/XV/03


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz art.19 i art.29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz.1229) u c h w a l a,
co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r.

 1. w ramach zadań własnych z tytułu:

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 – 1047/03 z dnia 31 października 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne ( rozdz. 80195 ) o kwotę 1.248,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-988/2003 z dnia 30 października 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85315) o kwotę 65.317,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003r.

 1. w ramach zadań zleconych z tytułu:

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-990/2003 z dnia 31 października 2003r. środków dotacji celowej na zadania zlecone (rozdz.75011) o kwotę 2.250,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją rządowych zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i sprawy zgromadzeń;

 • zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-976/2003 z dnia 30 października 2003r. środków dotacji celowej na zadania zlecone (rozdz.85313) o kwotę 13.243,-zł w oparciu o wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie przedstawionej przez MOPS informacji
  o zabezpieczeniu finansowym zadań zleconych w ramach rozdziału - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

 • zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-976/2003 z dnia 30 października 2003r. środków dotacji celowej na zadania zlecone (rozdz..85316) o kwotę 2.843,-zł w oparciu o wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie przedstawionej przez MOPS informacji o zabezpieczeniu finansowym zadań zleconych w ramach rozdziału – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;

 • zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1000/2003 z dnia 4 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania zlecone (rozdz.85395) o kwotę 90,-zł na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzonego w oparciu o zwrot niewykorzystanej przez tut.Urząd dotacji dot.wyprawki szkolnej przyznawanej w formie zasiłku celowego.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2003r. w celu prawidłowego przebiegu jego realizacji:

 1. w ramach zadań własnych poprzez zabezpieczenie środków na:

 • zakupy bieżące w rozdz. 75022 (zestaw komputerowy) poprzez zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.100,-zł z uwagi na uzyskanie korzystnej oferty kupna;

 • zakupy bieżące sprzętu elektronicznego w rozdz. 75095 poprzez zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.892,-zł z uwagi na uzyskanie korzystnej oferty kupna;

 • dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wykonanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 75412) w kwocie 49.900,-zł (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego) oraz wydatki bieżące w tym rozdziale
  w kwocie 10.100,-zł poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne
  w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe;

 • wydatki inwestycyjne – zakup 2 patelni elektrycznych do kuchni w świetlicach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3 (rozdz. 85401) w kwocie 9.200,-zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,-zł oraz w rozdz. 85401 o kwotę 4.200,-zł;

 • wydatki inwestycyjne w rozdz. 85404 w kwocie 4.100,-zł dot. zakupu patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 8 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w tym rozdziale.

 1. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. poprzez zabezpieczenie środków w kwocie 60.000,-zł na częściową realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni ul.Zachodniej (rozdz. 60014) zgodnie z § 5 porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym oraz pismem Nr WK-5442-2/13/2003 z dnia 1 sierpnia 2003r. akceptującym zweryfikowany plan wydatków na drogach powiatowych w 2003r.


DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7


801OŚWIATA I WYCHOWANIE114.623,-


-
1.248,-


115.871,-


80195

Pozostała działalność

47.723,-

-

1.248,-

48.971,-


853OPIEKA SPOŁECZNA475.837,-


-


65.317,-


541.154,-


85315

Dodatki mieszkaniowe

234.487,-

-

65.317,-

299.804,-


RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA WŁASNE33.439.322,-


-


66.565,-


33.505.887,-


DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750


ADMINISTRACJA PUBLICZNA

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-


75011

Urzędy wojewódzkie

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-w tym: zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich
i Migracji150.200,--2.250,-152.450,-

853


OPIEKA SPOŁECZNA

1.988.440,-

16.176,-

-

1.972.264,-


85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej74.903,-13.243,--61.660,-


85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze


65.098,-


2.843,-


-


62.255,-


85395

Pozostała działalność

3.600,-

90,-

-

3.510,-


RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA ZLECONE2.430.703,-


16.176,-


2.250,-


2.416.777,-WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c –zwiększenia

d – plan po zmianachDział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


600


TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ


a

b

c

d


2.090.465,-

60.000,-

-

2.030.465,-


450.000,-

-

-

450.000,-


-

-

-

-


-

-

-

-


1.640.465,-

60.000,-

-

1.580.465,-


60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

203.800,-

60.000,-

-

143.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.800,-

60.000,-

-

143.800,-


750


ADMINISTRACJA PUBLICZNA
a

b

c

d


4.885.445,-

6.992,-

6.992,-

4.885.445,-


4.676.245,-

-

6.992,-

4.683.237,-


3.496.198,-

-

-

3.496.198,-


-

-

-

-


209.200,-

6.992,-

-

202.208,-

1

2

3

4

5

6

7

8

75022

Rady gmin

a

b

c

d

160.000,-

4.100,-

4.100,-

160.000,-

155.900,-

-

4.100,-

160.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.100,-

4.100,-

-

-

75095

Pozostała działalność

a

b

c

d

72.200,-

2.892,-

2.892,-

72.200,-

17.100,-

-

2.892,-

19.992,-

1.198,-

-

-

1.198,-

-

-

-

-

55.100,-

2.892,-

-

52.208,-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

47.100,-

-

60.000,-

107.100,-

47.100,-

-

10.100,-

57.200,-

-

-

-

-

-

-

49.900,-

49.900,-

-

-

49.900,-

49.900,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

a

b

c

d

40.100,-

-

60.000,-

100.100,-

40.100,-

-

10.100,-

50.200,-

-

-

-

-

-

-

49.900,-

49.900,-

-

-

49.900,-

49.900,-

801

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

a

b

c

d

10.648.368,-

5.000,-

1.248,-

10.644.616,-

9.288.368,-

5.000,-

1.248,-

9.284.616,-

7.549.373,-

-

-

7.549.373,-

201.502,-

-

-

201.502,-

1.360.000,-

-

-

1.360.000,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.985.632,-

5.000,-

-

4.980.632,-

4.985.632,-

5.000,-

-

4.980.632,-

4.197.000,-

-

-

4.197.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.609.225,-

-

1.248,-

1.610.473,-

249.225,-

-

1.248,-

250.473,-

-

-

-

-

201.502,-

-

-

201.502,-

1.360.000,-

-

-

1.360.000,-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.968.786,-

-

65.317,-

3.034.103,-

2.848.786,-

-

65.317,-

2.914.103,-

694.866,-

-

-

694.866,-

-

-

-

-

120.000,-

-

-

120.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

a

b

c

d

1.233.787,-

-

65.317,-

1.299.104,-

1.233.787,-

-

65.317,-

1.299.104,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

4.323.482,-

8.300,-

13.300,-

4.328.482,-

4.323.482,-

8.300,-

-

4.315.182,-

2.950.100,-

-

-

2.950.100,-

101.199,-

-

-

101.199,-

-

-

13.300,-

13.300,-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

637.100,-

4.200,-

9.200,-

642.100,-

637.100,-

4.200,-

-

632.900,-

407.900,-

-

-

407.900,-

-

-

-

-

-

-

9.200,-

9.200,-

85404

Przedszkola

a

b

c

d

3.593.100,-

4.100,-

4.100,-

3.593.100,-

3.593.100,-

4.100,-

-

3.589.000,-

2.542.200,-

-

-

2.542.200,-

-

-

-

-

-

-

4.100,-

4.100,-


RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA WŁASNE


a

b

c

d

36.161.109,-

80.292,-

146.857,-

36.227.674,-

28.688.151,-

13.300,-

83.657,-

28.758.508,-

14.791.567,-

-

-

14.791.567,-

2.754.803,-

-

49.900,-

2.804.703,-

7.472.958,-

66.992,-

63.200,-

7.469.166,-WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c –zwiększenia

d – plan po zmianach
Dział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-

157.003,-

-

1.796,-

158.799,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-

167.003,-

-

2.250,-

169.253,-

157.003,-

-

1.796,-

158.799,-

-

-

-

-

-

-

-

-


w tym: zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

a

b

c

d

150.200,-

-

2.250,-

152.450,-

150.200,-

-

2.250,-

152.450,-

140.200,-

-

1.796,-

141.996,-

-

-

-

-

-

-

-

-

853

OPIEKA SPOŁECZNA
a

b

c

d

1.988.440,-

16.176,-

-

1.972.264,-

1.988.440,-

16.176,-

-

1.972.264,-

443.330,-

-

-

443.330,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a

b

c

d

74.903,-

13.243,-

-

61.660,-

74.903,-

13.243,-

-

61.660,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

a

b

c

d

65.098,-

2.843,-

-

62.255,-

65.098,-

2.843,-

-

62.255,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85395

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.600,-

90,-

-

3.510,-

3.600,-

90,-

-

3.510,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA ZLECONE


a

b

c

d

2.430.703,-

16.176,-

2.250,-

2.416.777,-

2.430.703,-

16.176,-

2.250,-

2.416.777,-

600.333,-

-

1.796,-

602.129,-

-

-

-

-

-

-

-

-


WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c –zwiększenia

d – plan po zmianachDział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


600


TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ


a

b

c

d


313.841,-

60.000,-

60.000,-

313.841,-


313.841,-

60.000,-

-

253.841,-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

60.000,-

60.000,-60014


Drogi publiczne powiatowe


a

b

c

d


272.615,-

60.000,-

60.000,-

272.615,-


272.615,-

60.000,-

-

212.615,-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

60.000,-

60.000,-RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.a

b

c

d


328.865,-

60.000,-

60.000,-

328.865,-


328.865,-

60.000,-

-

268.865,-


10.624,-

-

-

10.624,-


-

-

-

-


-

-

60.000,-

60.000,-§ 2W Załączniku Nr 19 do budżetu miasta na 2003r. – plan zadań inwestycyjnych – dokonać poniższych zmian dotyczących nazwy inwestycji:

Rozdz.

Pozycja

Nazwa zadania inwestycyjnego

Uzasadnienie

przed zmianą

po zmianie


1

2

3

4

5


60014


1


Modernizacja nawierzchni ul.Zachodniej na odcinku od torów PKP do ul.Lipska Górka


Wykonanie nawierzchni tłuczniowej ul.Zachodniej wraz
z pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysamiKonieczność dostosowania do nazewnictwa przyjętego
w postępowaniu
o zamówienie publiczne

1

2

3

4

5

60016

4

Modernizacja nawierzchni terenu pomiędzy ul.Św.Anny, Damrota oraz Potokiem Steblowskim - Promenada

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul.Damrota i Św.Anny w Lublińcu

Konieczność dostosowania do nazewnictwa przyjętego
w postępowaniu
o zamówienie publiczne


8

Modernizacja nawierzchni ul.Lipska Górka

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej ul.Lipska Górka wraz
z pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami

Konieczność dostosowania do nazewnictwa przyjętego w postępowaniu o zamówienie publiczne


10

Przebudowa fragmentu ul.A.Krajowej

Przebudowa fragmentu ul.A.Krajowej oraz modernizacja nawierzchni dojścia do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

Rozszerzenie zadania w ramach zabezpieczanych
w budżecie środków

75023

1

Remont budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul.Paderewskiego 5

Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul.Paderewskiego 5

Zmiana podyktowana jest faktem wykonania prac zarówno remontowych jak i modernizacyjnych powodujących zwiększenie wartości środka trwałego

90015

3

Dobudowa opraw oświetleniowych
w ul.Świerkowej

Dobudowa opraw oświetleniowych
w ul.Kochanowskiego
i Świerkowej

Konieczność uwzględnienia
w nazwie ul.Kochanowskiego podyktowana jest faktem poniesienia
w ramach tego zadania wydatków w 2002r.


9

Budowa zasilania kablowego ronda Zwycięstwa

Budowa zasilania kablowego u zbiegu ul.Uchodźców
i Opolskiej

Nowa nazwa zadania odzwierciedla faktyczny zakres planowanych robót.


10

Dobudowa opraw oświetleniowych
w ul. P.Stalmacha

Dobudowa linii oświetleniowej

w ul.P.Stalmacha

Nowa nazwa zadania odzwierciedla faktyczny zakres planowanych robót§ 3Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa stanowiącego Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok z uwagi na planowane zwiększenie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zakład budżetowy przeznaczy na:

 • zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,-zł (zakup samochodu osob-dostawcz. typ. „BUS”, zakup programu komputerowego finansowo księgowego dot. wodociągów, zakup pomp)

 • zadanie inwestycyjne w kwocie 400.000,-zł (dostosowanie technologii oczyszczalni oraz istniejących urządzeń do uzyskania parametrów ścieków zgodnie
  z obowiązującymi normami).


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c –zwiększenia

d – plan po zmianach
Dział

Rozdz.


NazwaStan śr. obr. na początek roku


PRZYCHODY


Wydatki ogółem

w tym:


Wpłata do budżetu


Stan śr. obr. na koniec roku


Ogółem

w tym dotacja z budżetu miasta


Wydatki bieżące

z tego


Wydatki inwestyc.

Wynagrodz i pochodne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


900


GOSPODARKA

KOMUNALNA

I OCHRONA

ŚRODOWISKA


a

b

c

d83.219,-

-

-

83.219,-


5.332.000,-

-

-

5.332.000,-450.000,-

-

-

450.000,-


5.235.290,-

530.000,-

530.000,-

5.235.290,-


4.785.290,-

530.000,-

-

4.255.290,-


2.262.260,-

-

-

2.262.260,-


450.000,-

-

530.000,-

980.000,-


-

-

-

-


179.929,-

-

-

179.929,-


90017


Zakłady gospodarki

komunalnej


a

b

c

d83.219,-

-

-

83.219,-


5.332.000,-

-

-

5.332.000,-450.000,-

-

-

450.000,-


5.235.290,-

530.000,-

530.000,-

5.235.290,-


4.785.290,-

530.000,-

-

4.255.290,-


2.262.260,-

-

-

2.262.260,-


450.000,-

-

530.000,-

980.000,-


-

-

-

-


179.929,-

-

-

179.929,-


RAZEM ZAKŁAD

BUDŻETOWY


a

b

c

d83.219,-

-

-

83.219,-


5.332.000,-

-

-

5.332.000,-450.000,-

-

-

450.000,-


5.235.290,-

530.000,-

530.000,-

5.235.290,-


4.785.290,-

530.000,-

-

4.255.290,-


2.262.260,-

-

-

2.262.260,-


450.000,-

-

530.000,-

980.000,-


-

-

-

-


179.929,-

-

-

179.929,-
§ 4
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych stanowiących załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003r., z uwagi na zwiększenie przychodów

z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu.a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

c –zwiększenia

d – plan po zmianach
Dział

Rozdz.NazwaPRZYCHODYWYDATKI


Stan funduszu obrotowego na początek rokuPrzychody


Suma bilansowa


Wydatki ogółem


w tymStan funduszu obrotowego na koniec roku


Suma bilansowa

Wydatki bieżące

Wydatki inwestyc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


801


OŚWIATA

I WYCHOWANIE


a

b

c

d


32.440,-

-

-

32.440,-


40.340,-

-

2.084,-

42.424,-


72.780,-

-

2.084,-

74.864,-


69.420,-

-

2.084,-

71.504,-


69.420,-

-

2.084,-

71.504,-


-

-

-

-


3.360,-

-

-

3.360,-


72.780,-

-

2.084,-

74.864,-80101


Szkoły podstawowe


a

b

c

d18.270,-

-

-

18.270,-


19.310,-

-

1.084,-

20.394,-


37.580,-

-

1.084,-

38.664,-


36.420,-

-

1.084,-

37.504,-


36.420,-

-

1.084,-

37.504,-


-

-

-

-


1.160,-

-

-

1.160,-


37.580,-

-

1.084,-

38.664,-


80110


Gimnazja


a

b

c

d14.170,-

-

-

14.170,-


21.030,-

-

1.000,-

22.030,-35.200,-

-

1.000,-

36.200,-


33.000,-

-

1.000,-

34.000,-


33.000,-

-

1.000,-

34.000,-


-

-

-

-


2.200,-

-

-

2.200,-


35.200,-

-

1.000,-

36.200,-


RAZEM PRZYCHODY

I WYDATKI

ŚRODKÓW SPECJALNYCH


a

b

c

d


79.464,-

-

-

79.464,-


79.740,-

-

2.084,-

81.824,-


159.204,-

-

2.084,-

161.288,-


154.880,-

-

2.084,-

156.964,-


154.880,-

-

2.084,-

156.964,-


-

-

-

-4.324,-

-

-

4.324,-


159.204,-

-

2.084,-

161.288,-§ 5


Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:


- po stronie dochodów 36.269.529,-zł

- po stronie wydatków 38.991.316,-zł


Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 40.680.963,-zł


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 195/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 13:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:04