wersja do wydruku Jolanta Bryś 18.11.2003 14:49

Strategia Rozwoju Miasta Lublińca na lata 2001-2015

 

 


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

LUBLIŃCA NA LATA 2001-2015

 

WSTĘPStrategię rozwoju Lublińca opracowano aby miasto mogło się planowo, wszechstronnie i harmonijnie rozwijać, spełniając ambicje i oczekiwania mieszkańców.

Opracowana strategia rozwoju gminy będzieała olbrzymie znaczenie w kontaktach z potencjalnymi inwestorami oraz przy poszukiwaniu przedakcesyjnych i pozabudżetowych środków finansowania rozwoju Lublińca. Ponieważ nasze państwo zmierza w kierunku pełnej integracji ze strukturami Unii Europejskiej, w opracowywanej strategii zostały uwzględnione korzyści płynące z tego tytułu. Stworzona strategia kładzie nacisk na unowocześnienie Lublińca, powiększenie jego potencjału gospodarczego, dalszą poprawę stanu środowiska naturalnego, a przede wszystkim na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Założony plan rozwoju Lublińca nie neguje osiągnięć i sukcesów wypracowanych przez miasto w poprzednich latach, wręcz przeciwnie, stanowią one mocne oparcie dla niniejszej strategii. Jednak obecnie przed Lublińcem stoją nowe, poważne problemy utrudniające życie i pracę jego mieszkańcom. Niepokojąco wzrasta bezrobocie, stąd potrzeba wspierania przedsiębiorczości. Miasto cierpi na niewydolny układ komunikacyjny, stąd pilna potrzeba dokończenia budowy zachodniej obwodnicy miasta i pozyskania środków na budowę obwodnicy północnej. Natężenie ruchu lokalnego wskazuje na konieczność rozpoczęcia prac przy budowie obwodnicy śródmiejskiej i modernizacji skrzyżowań. Nadal bolączką jest swobodny dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Stąd z większą troską należy podejść do miejskiej bazy szpitalnej i podnieść jakość świadczonych usług medycznych. Wobec rosnącej pauperyzacji mieszkańców miasta, bardzo ważnym wydaje się stworzenie od podstaw kompleksowej bazy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie należy zapominać również o oświacie, która mimo dużych nakładów finansowych władz miasta cierpi na brak pomocy naukowych i bazy lokalowej. W celu dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego należy uporządkować gospodarkę odpadami stałymi oraz ściekami, nie zapominając o dalszej potrzebie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Zła sytuacja na rynku mieszkaniowym wskazuje, że należy ożywić budownictwo mieszkaniowe i zadbać o systematyczne remonty istniejącej substancji.

Opracowana strategia rozwoju miasta powstała dzięki współpracy ze społecznością Lublińca. Wypełniona przez mieszkańców miasta ankieta pozwoliła wyznaczyć podstawowe pola działania, zaznaczyć priorytety strategiczne i przejść do wytyczenia konkretnych przedsięwzięć, mających na celu dalszy rozwój miasta i pomyślność wszystkich jego mieszkańców.


1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA


W Lublińcu mieszka obecnie 27 tysięcy mieszkańców, z czego 51% stanowią kobiety. Miasto zajmuje obszar o powierzchni 90 kilometrów kwadratowych, w tym tereny zainwestowane stanowią 11 % ogólnej powierzchni miasta. Gęstość zaludnienia wynosi blisko 300 osób na km2. Prawie 69% powierzchni miasta zajmują tereny leśne, natomiast użytki
rolne 20% .


Źródło: “Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000”

Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000r.


Lubliniec cechuje dodatni przyrost naturalny na poziomie 0,2 na 1000 mieszkańców, który jest znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej, wynoszącej obecnie (- 0,5) na 1000 mieszkańców. Saldo migracji ludności również wypada korzystnie, bowiem kształtuje się na poziomie 3,2 i jest wyższe niż w województwie śląskim, które wynosi (-1,5) na 1000 mieszkańców województwa.

Ze struktury wiekowej ludności miasta wynika, że najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (62 %), a następnie w wieku przedprodukcyjnym (21 %). Tylko 17 % mieszkańców wkroczyło w wiek poprodukcyjny. Dane pozwalają przypuszczać, iż w najbliższych latach liczba ludności będzie wzrastać. Jest to związane z dodatnim saldem migracji i wejściem młodzieży w wiek produkcyjny.Źródło:Urząd Statystyczny Oddział Lubliniec,

Lubliniec, 2000r.

2. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW


Na komfort i jakość życia mieszkańców wpływają:


2.1 WARUNKI ZAMIESZKANIA LUDNOŚCI*


Zasoby mieszkaniowe miasta kształtują się na poziomie 7620 mieszkań, z czego A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. zajmuje się administracją 583 mieszkań własnościowych, 705 mieszkań komunalnych i 49 lokali użytkowych, do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej należy 775 a do Spółdzielni Mieszkaniowej “Strzecha” 1 618 mieszkań. Przeciętna powierzchnia mieszkania w Lublińcu wynosi 64 m2, co w przeliczeniu na jedną osobę daje liczbę 19 m2. Nadal rośnie kolejka oczekujących na własne mieszkanie czynszowe lub własnościowe. Koniecznością jest budowa bądź adaptacja budynków, która pozwoli powiększyć bazę mieszkań komunalnych. Powstające mieszkania w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie są osiągalne dla osób z najniższym dochodem. Nie są tym samym antidotum na trudną sytuację mieszkaniową. Należy wspierać budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, w pierwszej kolejności na terenach, gdzie uzbrojenie zostało już wykonane. Budowa mieszkań socjalnych i zastępczych pozwoli rozwiązać przynajmniej częściowo problemy mieszkaniowe osób najuboższych lub będących w trudnej sytuacji życiowej.


* Dane liczbowe - A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. , Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Strzecha”, Lubliniec 2001r.


2.2 WARUNKI PRACY*

Zatrudnionych w gospodarce miasta jest około 10 870 osób. Szacuje się, że do pracy w mieście dojeżdża 2 900 osób. Jednocześnie około 2 200 mieszkańców Lublińca pracuje poza miastem, głównie na terenie byłego województwa częstochowskiego i katowickiego.
Pod względem miejsc pracy czołową pozycję zajmuje przemysł lekki i elektrotechniczny.
W przemyśle i budownictwie zatrudnienie znalazło blisko 41,6% ogółu zatrudnionych, 24,7% w usługach na rzecz ludności, a 32% w usługach nierynkowych. Cechą charakterystyczną struktury zatrudnienia w Lublińcu jest duża ilość osób pracujących w usługach o charakterze nierynkowym, ponieważ na terenie miasta zlokalizowano wiele instytucji świadczących usługi dla całego powiatu oraz instytucji pomocy społecznej i służby zdrowia. Poważnym problemem dla miasta jest rosnące bezrobocie, co obrazuje poniższy wykres.


Źródło: “Informacje sygnalne o sytuacji na rynku pracy w rejonie Lubliniec w dniu 31 grudnia”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, Lubliniec 1992 - 2000


Obecnie bez pracy pozostaje około 1 100 osób. Lubliniec charakteryzuje się słabym rozwojem sektora produkcyjnego oraz usług. Podstawową bazę gospodarczą miasta stanowią cztery duże zakłady produkcyjne: Lentex S.A., Energoserwis S.A. oraz Przedsiębiorstwo Hoger, RPM S.A i Spółdzielnia Inwalidów “Polimer”. Poza tym w Lublińcu działa
około 1 463 firm prywatnych zajmujących się głównie handlem.

* Źródło: “Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000”

Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000r.


2.3 WARUNKI WYPOCZYNKU

Kompleks leśny otaczający Lubliniec oraz bogata oferta kulturalno – rekreacyjna stwarza duże możliwości rozwoju turystyki zarówno dla mieszkańców miasta jak i aglomeracji górnośląskiej. Walory przyrodnicze, cisza i spokój, w niewielkim stopniu naruszone środowisko naturalne oraz bogata oferta skierowana do turystów sprzyjają atrakcyjnemu spędzaniu wolnego czasu i odpoczynkowi. Miejscem, w którym organizuje się różnego rodzaju imprezy plenerowe, festyny, koncerty jest Park Miejski z nowoczesną estradą. Sieć ścieżek pieszo – rowerowych znajdująca się na terenie miasta stwarza warunki do czynnego wypoczynku zarówno latem, jak i zimą. Zlokalizowany w Parku Kanał Grunwaldzki stanowi miejsce uprawiania sportów wodnych oraz łowisko dla wędkarzy.
Na miejscu można wypożyczyć kajaki lub rowery wodne. W sąsiedztwie umiejscowiony jest kompleks rekreacyjny w skład którego wchodzą obiekty sportowe Klubu “Sparta” oraz basen miejski.

Dogodnym miejscem wypoczynku i rekreacji jest pobliski Kokotek, który stanowi ośrodek sportów wodnych oraz bazę turystyczną i harcerską. Wokół stawu Posmyk istnieje kilka ośrodków oferujących możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Przy hotelu “Silesiana” oraz zlokalizowanych w pobliżu licznych domkach letniskowych można skorzystać z boisk, kortów, sali gimnastycznej oraz wypożyczalni sprzętu sportowego.


3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA MIASTAPrzez miasto przechodzi droga krajowa Katowice - Poznań oraz droga Opole - Częstochowa. W roku 2000 rozpoczęła się budowa zachodniej obwodnicy Lublińca, która w znacznym stopniu odciąży ruch kołowy w śródmieściu. Budowa obwodnicy znalazła się na liście inwestycji centralnych. Termin zakończenia budowy obwodnicy przewidziany jest na lata 2001 – 2002. Lubliniec stanowi również ważny węzeł kolejowy; krzyżują się w tym miejscu drogi w kierunku Kluczborka, Opola, Częstochowy i Tarnowskich Gór.

Na terenie Lublińca znajdują się cztery głębinowe ujęcia wody pokrywające w pełni zapotrzebowanie mieszkańców. Długość sieci wodociągowej wynosi 87,9 kilometrów, a kanalizacji sanitarnej 84,2 kilometry. Na terenie miasta mieści się mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 5000 m3 na dobę. Ponadto Lubliniec posiada rozwiniętą sieć gazową o długości 84,8 kilometrów. *

Na infrastrukturę społeczną miasta składa się: 8 przedszkoli posiadających 700 miejsc dla dzieci, żłobek, 6 szkół podstawowych (w tym 1 w Zespole Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz 1 w Zespole Szkół Specjalnych) oraz 4 gimnazja (w tym 1 w Zespole Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz 1 w Zespole Szkół Specjalnych). W Lublińcu znajduje się 6 liceów, w tym 2 ogólnokształcące, 2 ekonomiczne oraz handlowe i medyczne, 3 technika (mechaniczne, budowlane i elektryczne) i dwie szkoły zawodowe kształcące w specjalnościach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, piekarz, kucharz, stolarz. Na terenie miasta działają instytucje kształcenia dorosłych: technikum elektryczne, mechaniczne oraz technologii drewna.

Miasto posiada szereg obiektów i instytucji ochrony zdrowia. Funkcjonują tutaj Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej a także szpitale specjalistyczne z oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym, położniczo – ginekologicznym, noworodkowym, dziecięcym, zakaźnym, gruźliczym i chorób płuc. W Lublińcu znajduje się znany w kraju Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny na 600 łóżek. W obrębie miasta działają także 3 Domy Pomocy Społecznej świadczące usługi nie tylko dla swoich podopiecznych lecz także dla mieszkańców miasta , powiatu i całego kraju.

Miasto Lubliniec cechuje się rozbudowaną siecią biblioteczną. Miejska Biblioteka Publiczna posiada 6 filii. Wzrost liczby nowych czytelników idzie w parze ze stałym powiększaniem księgozbioru i wzrostem jakości świadczonych usług.


* Źródło: Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji za rok 2000

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu;

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000”

Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000r.

4. ŚRODOWISKO NATURALNEPonad 69% powierzchni miasta zajmują tereny leśne. Jest to obszar wielkości 62,1 km2.* Lasy, z przewagą boru sosnowego, stanowią dużą atrakcję przyrodniczo – krajobrazową oraz stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Z kompleksu leśnego korzystają głównie mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej, którzy spędzają tutaj wolne od pracy dni. Kondycja lublinieckich lasów została wyraźnie obniżona w latach siedemdziesiątych poprzez prowadzenie gospodarki nastawionej na pozyskanie maksymalnej ilości drzewa w krótkim odstępie czasu, kanalizowanie cieków wodnych, osuszanie terenów mokrych i wilgotnych. W latach następnych pozyskiwanie drewna spadło o 50 % zaś od 1990r. obserwuje się stały wzrost nasadzeń. Na bieżąco są prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, co w prosty sposób przekłada się na kondycję zasobów leśnych. W obrębie Lublińca można również wyróżnić takie środowiska przyrodnicze jak: doliny rzeczne (Leśnicy, Lublinicy i Małej Panwi), stawy rybne, agrocenozy. Na terenie gminy, szczególnie w rejonie Kokotka, w sąsiedztwie akwenów i oczek wodnych znajdują się liczne siedliska płazów i ptactwa wodnego. Istniejące zbiorniki wodne stwarzają dogodne możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. W przyszłości w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych zostaną utworzone użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz ścieżki dydaktyczne. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu.


* Źródło: “Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000”

Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000r.


 

5. WEWNĘTRZNE SIŁY MIASTA


 • położenie geograficzne na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych,

 • liczne tereny przeznaczone pod działalność inwestycyjną, zwłaszcza w pobliżu obwodnicy,

 • wzrastająca dostępność usług telekomunikacyjnych,

 • system ulg dla potencjalnych inwestorów,

 • rozbudowana infrastruktura techniczna,

 • korzystna struktura wiekowa mieszkańców miasta,

 • dobra baza oświatowa, potencjał specjalistów z zakresu kształcenia, wykształcona, mobilna kadra pedagogiczna,

 • poczucie historycznego przywiązania mieszkańców do miasta oraz Ziemi Śląskiej,

 • duży rynek zbytu i wymiany produktów rolnych,

 • wysoka jakość środowiska naturalnego, duży obszar kompleksów leśnych,

 • walory przyrodnicze stwarzające możliwości rozwoju usług rekreacyjno – wypoczynkowych, w tym dla mieszkańców aglomeracji górnośląskiej,

 • rozbudowana sieć ścieżek rowerowych,

 • znacząca baza opieki społecznej i służby zdrowia,

 • rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

 • dobrze rozwinięta sieć handlowa,

 • rozbudowane i dobrze wyposażone obiekty rehabilitacyjne,

 • rozwój funkcji usługowych miasta na rzecz powiatu.

6. WEWNĘTRZNE SŁABOŚCI MIASTA

 • słabo rozwinięty sektor produkcji,

 • rozdrobnienie gospodarstw rolnych, brak sektora rolno – spożywczego,

 • niewydolny system komunikacyjny w mieście,

 • brak parkingów,

 • systematycznie pogarszające się połączenie komunikacyjne ze stolicą województwa i innymi miastami,

 • znaczący odsetek dróg nieutwardzonych,

 • wysoki poziom spalin samochodowych oraz hałasu w śródmieściu,

 • nie zakończony proces rozdziału wód opadowych i ścieków komunalnych,

 • brak spełniającego normy wysypiska odpadów stałych,

 • niewystarczająca baza działalności kulturalnej,

 • brak kompleksowej oferty nauczania języków obcych,

 • niewykorzystany potencjał i zły stan techniczny zaplecza sportowo- rekreacyjnego,

 • brak kompleksowej obsługi turystycznej.

7. OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA


27 października 2000 roku projekt “Strategii rozwoju Lublińca” wraz z ankietą trafił jako wkładka do gazety samorządowej - “Nowin Lublinieckich”. Część ankiet otrzymały również instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz szkoły funkcjonujące na terenie miasta.

Spośród 8 tys. przygotowanych egzemplarzy projektu strategii wraz z ankietą do Wydziału Strategii, Promocji i Rozwoju powróciło 697 sztuk - co stanowi około 9% całości. Zatem można przyjąć, że przeprowadzone badania dają wyraźny obraz oczekiwań mieszkańców miasta, dotyczących jego dalszego rozwoju.

Ankietowani na pierwszym miejscu umieścili poprawę stanu dróg (33% respondentów), ma to ścisły związek z faktem, że część nawierzchni dróg w Lublińcu jest nieutwardzona lub znajduje się w bardzo złym stanie. Na drugim miejscu wskazano na potrzebę dokończenia budowy zachodniej obwodnicy Lublińca (32%). Wysokie, trzecie miejsce, zajęła propozycja utworzenia w mieście filii uczelni wyższej (29%). Na kolejnych miejscach znalazły się:

- stworzenie warunków dla rozwoju turystyki, sportu i rekreacji - 28%,

- poprawa układu komunikacyjnego - 28%,

- zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych - 27%,

- ożywienie budownictwa mieszkaniowego - 23%,

- rozwój przedsiębiorczości i pozyskanie nowych inwestorów - 19%,

- rozwój oświaty w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną oraz kadrę - 16%.

Za główną barierę hamującą rozwój miasta respondenci uznali brak miejsc pracy. Ankietowani negatywnie postrzegają również warunki pracy i życia w Lublińcu. Bardzo często zwracano między innymi uwagę na trudną sytuację mieszkaniową. Często podkreślano, że jedynie zgodna współpraca władz miasta i skoncentrowanie wysiłków na rzeczywistych potrzebach mieszkańców pozwoli na podnoszenie jakości życia i trwały rozwój Lublińca.


Źródło: “Opracowanie wyników ankiety dla mieszkańców miasta Lublińca dotyczącej Strategii

Rozwoju miasta”, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji UM Lubliniec, Lubliniec 2000r.8. MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W LUBLIŃCUDogodne położenie Lublińca, dostępność komunikacyjna oraz atrakcyjność terenów przeznaczonych do inwestowania (uzbrojenie terenu) skłania do wytypowania kilku obszarów strategicznych o znaczących możliwościach rozwojowych dla nowych podmiotów gospodarczych.
Tereny inwestycyjne zlokalizowano:


 • w okolicy obwodnicy zachodniej Lublińca; dla sektora usług, przemysłu i handlu,

 • przy ulicy Klonowej i Czarnoleskiej; dla przemysłu i działalności usługowej,

 • w pobliżu osiedla “Manhatan”; dla centrum handlowo – usługowego i zabudowy wielorodzinnej,

 • przy ulicy Skłodowskiej; pod budownictwo mieszkaniowe, szeregowe,

 • w południowej, północnej i zachodniej dzielnicy; pod budownictwo jednorodzinne,

 • w Parku Grunwaldzkim; pod zagospodarowanie tego terenu dla celów turystyczno-wypoczynkowych,

 • w Kokotku; dla bazy turystycznej i rekreacyjnej,

Ponadto planuje się lokalizację szkół w dzielnicy zachodniej i Wymyślaczu W planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano także miejsce na budowę kościoła
w tym rejonie. Przewiduje się także wzbogacenie funkcji rekreacyjno-sportowej Parku Grunwaldzkiego wraz z parkingiem strategicznym od strony obwodnicy.

9. SZANSE PŁYNĄCE Z OTOCZENIA

 • atrakcyjne położenie geograficzne,

 • bliskość miast aglomeracji górnośląskiej oraz Opola i Częstochowy,

 • dostępność do dużych ośrodków akademickich,

 • ważne drogi krajowe przebiegające przez miasto i w jego pobliżu,

 • bliskość zjazdów z planowanych autostrad, lotniska w Pyrzowicach,

 • możliwość korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej,

 • wzrost roli samorządu lokalnego,

 • plan wpisania Lublińca w regionalną i europejską sieć ścieżek rowerowych,

 • wzrastająca liczba obcokrajowców odwiedzających miasto,

 • rozwój rozmaitych form wypoczynku i turystyki (turystyka weekendowa),

 • tendencja do osiedlania się mieszkańców aglomeracji górnośląskiej poza dużymi ośrodkami miejskimi .

10. ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z OTOCZENIA

 • niejasne zasady podziału środków publicznych, fiskalizm państwa, ulegające ciągłej zmianie przepisy wykonawcze,

 • pominięcie Lublińca w programie restrukturyzacji Śląska,

 • ubożenie społeczeństwa,

 • ciągły wzrost bezrobocia w kraju,

 • przepisy utrudniające rozwój przedsiębiorczości,

 • brak jednoznacznego terminu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej,

 • pogarszająca się sytuacja sektora rolnego,

 • zjawisko odpływu młodzieży z małych miast, wsi.

11. WIZJA MIASTA LUBLIŃCA

W przyszłości na terenie Lublińca będą wypoczywali mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej korzystający ze stworzonej bazy turystycznej i rekreacyjnej. Wypracowanie sprawnego systemu kształcenia będzie możliwe dzięki ciągłym analizom zmian i zapotrzebowań na rynku pracy. Stworzenie odpowiedniego profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego podniesie kwalifikacje ludzi, przyczyniając się tym samym do zwiększenia przez zakłady zatrudnienia i rozszerzenia asortymentu produkcji. Lubliniec stanie się miastem o istotnym znaczeniu dla podmiotów zamierzających ulokować tutaj swój kapitał. Na terenie miasta będą się rozwijać przedsiębiorstwa, firmy świadczące usługi i produkcję na rzecz mieszkańców, odmiotów z terenu Polski oraz zagranicy. W realizacji tych zadań i funkcji ważną rolę odgrywać będą w pełni uzbrojone tereny, przeznaczone dla inwestorów. Nadal istotne znaczenie będą miały w mieście: przemysł lekki, elektromaszynowy oraz sektor usługowy, zgodne z potrzebami mieszkańców, przyjazne środowisku naturalnemu. Po modernizacji przebiegających przez miasto dróg, zakończeniu budowy obwodnicy, Lubliniec będzie tworzył jednolity i dogodny układ komunikacyjny łączący miasto z budowanymi autostradami w kierunku Woźnik i Strzelec Opolskich.

W przyszłości mieszkańcy Lublińca będą mogli bez przeszkód korzystać z pełnego wachlarza usług medycznych (poradnie specjalistyczne) oraz ze skoncentrowanej
w jednym miejscu i dobrze zorganizowanej opieki społecznej.

12. MISJA

LUBLINIEC

LUBI SIĘ TU ŻYĆ

LUBI SIĘ TU BYWAĆ

13. LUBLINIEC W PRZYSZŁOŚCI W OPARCIU O PODSTAWOWE

POLA STRATEGICZNE

- CELE

 • KIERUNKI ROZWOJOWE MIASTA

 • STREFY ROZWOJOWE

 • PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

POLE - KOMUNIKACJA

PRIORYTET STRATEGICZNY: budowa obwodnicy Lublińca, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg miejskich, budowa obwodnicy śródmiejskiej; zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji krajowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach.

CEL 1

BUDOWA OBWODNICY LUBLIŃCA

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • zakończenie prac przy budowie obwodnicy zachodniej,

- połączenie dróg miejskich z projektowanymi zjazdami z obwodnicy,

- budowa obwodnicy północnej.

CEL 2

USPRAWNIENIE MIEJSKIEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

Przedsięwzięcia do realizacji:

- budowa etapami “obwodnicy śródmiejskiej”,

 • poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

 • zwiększenie dostępności do obiektów handlowych i usługowych przez rozbudowę sieci parkingów, w tym wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

 • zmniejszenie intensywności ruchu w Śródmieściu.

CEL 3

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I STANU DRÓG MIEJSKICH

Przedsięwzięcia do realizacji:

- zmniejszenie liczby kolizji i wypadków

 • utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta ,

 • modernizacja i przebudowa głównych skrzyżowań,

 • modernizacja nawierzchni placów, ulic i chodników.

POLE - EDUKACJA I KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET STRATEGICZNY: rozbudowa i unowocześnienie bazy edukacyjnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, promocja szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym oraz stworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa wyższego
w mieście

CEL 1

RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA BAZY EDUKACYJNEJ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • remonty i modernizacja budynków żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych
  i gimnazjów,

 • rozbudowa zaplecza sportowego w szkołach,

 • komputeryzacja szkół w mieście – powszechny dostęp do internetu,

 • stworzenie profesjonalnych klasopracowni w szkołach.

CEL 2

UPOWSZECHNIANIE WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO
I PONADGIMNAZJALNEGO

Przedsięwzięcia do realizacji:

- utworzenie filii szkoły wyższej w mieście,

 • kształcenie w zakresie języków obcych oraz integracji europejskiej,

 • wspieranie działań w kierunku utworzenia szkoły muzycznej II stopnia,

 • wspieranie szkolnictwa niepublicznego.

CEL 3

DOSTOSOWANIE KIERUNKÓW ZAWODOWYCH DLA POTRZEB RYNKU PRACY

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • stworzenie ośrodka aktywizacji osób bezrobotnych w formie inkubatora przedsiębiorczości,

 • monitorowanie zmian zapotrzebowania na specjalistów na lokalnym i regionalnym rynku pracy,

 • wspieranie instytucji organizujących szkolenia zawodowe.

CEL 4

INTEGRACJA ŚRODOWISK LIDERSKICH MIASTA

Przedsięwzięcia strategiczne:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań samorządowych,

 • wspólne działania środowisk liderskich na terenie miasta .


POLE – KULTURA, TURYSTYKA, SPORT ORAZ REKREACJA

PRIORYTET STRATEGICZNY: rozwój instytucji kultury, ochrona dóbr kultury i miejsc cennych historycznie, stworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury i rekreacji.

CEL 1

ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • rozwój Miejskiego Domu Kultury,

 • poszerzenie oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 • utworzenie Muzeum Ziemi Lublinieckiej,

 • wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej stowarzyszeń i zespołów w tym młodzieżowych centrów kultury i rozrywki.

CEL 2

OCHRONA DÓBR KULTURY I MIEJSC CENNYCH HISTORYCZNIE

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • odbudowa Zamku Lublinieckiego ,

 • rewitalizacja starego centrum oraz ochrona obiektów zabytkowych
  i staromiejskiego układu urbanistycznego,

 • renowacja miejsc i obiektów cennych historycznie,

 • wspieranie instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz dóbr kultury.

CEL 3

ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO - REKREACYJNEJ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • rozbudowywanie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Parku Grunwaldzkim,

 • rozwijanie tras rowerowych w oparciu o system tras międzynarodowych,

 • budowa hali widowiskowo – sportowej z krytym basenem,

 • rewitalizacja terenów położonych wzdłuż zalewu i rzeki Lublinicy,

 • rozbudowa i promocja kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Kokotku.

CEL 4

POSZERZENIE BAZY GASTRONOMICZNO – HOTELOWEJ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • zwiększenie ilości miejsc hotelowych w mieście,

 • rozwijanie bazy gastronomicznej miasta, w tym kameralnych restauracji i kawiarenek w centrum,

- wspieranie rozwoju młodzieżowej bazy rozrywkowo - gastronomicznej,

 • popieranie rozwoju regionalnej oferty gastronomicznej,

 • rozwój agroturystyki.

CEL 5

PROMOCJA WALORÓW ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • stworzenie punktu kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej miasta i regionu,

 • wprowadzanie kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o istniejącą bazę gastronomiczną, noclegową, medyczno – rehabilitacyjną,

 • właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie,

 • opracowywanie materiałów promocyjnych o mieście i regionie.


POLE - SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

PRIORYTET STRATEGICZNY: zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do wysokiej jakości usług medycznych oraz pomocy społecznej na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom.

CEL 1

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH
W MIEŚCIE

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • modernizacja bazy ośrodków świadczących usługi medyczne,

 • popieranie i wspieranie budowy nowego szpitala powiatowego lub wykorzystanie istniejących zasobów Szpitala Neuropsychiatrycznego na ten cel,

 • podnoszenie jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

 • rozszerzenie i zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej.

CEL 2

POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPIEKĘ SPOŁECZNĄ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • współpraca służby zdrowia, opieki społecznej z innymi instytucjami o podobnym zakresie działania,

 • stworzenie scentralizowanej, kompleksowej bazy dla MOPS - u,

 • utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych,

 • stworzenie kompleksowego systemu opieki paliatywnej,

 • wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu świadczącego usługi opiekuńcze.


POLE -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PRIORYTET STRATEGICZNY: ożywienie budownictwa mieszkaniowego, podniesienie standardu istniejącej substancji mieszkaniowej.

CEL 1

OŻYWIENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • budowa mieszkań czynszowych spełniających określone wymogi,

 • udostępnianie terenów pod budownictwo oraz stworzenie motywacji dla inwestorów,

 • rozwój budownictwa indywidualnego,

 • wspieranie przedsięwzięć z zakresu termoizolacji budynków.

CEL 2

ROZWÓJ SOCJALNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • wyodrębnienie z zasobów komunalnych niezbędnej puli mieszkań socjalnych oraz budowa nowych,

 • pomoc w usamodzielnieniu się lokatorów zajmujących mieszkania socjalne.


POLE -ROZWÓJ I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRIORYTET STRATEGICZNY: rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy

CEL 1

WALKA Z BEZROBOCIEM I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • aktywizacja gospodarcza terenów przyległych do obwodnicy, tras wylotowych w kierunku autostrad i lotniska w Pyrzowicach,

 • przygotowywanie terenów pod działalność inwestycyjną,

 • wspieranie przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno – spożywczym,

 • stworzenie systemu preferencji dla przyszłych inwestorów.

CEL 2

PROMOCJA GOSPODARCZA MIASTA

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji,

 • opracowywanie bazy danych na temat terenów inwestycyjnych miasta, udział w targach gospodarczych,

 • wprowadzanie na bieżąco ofert dla potencjalnych inwestorów do sieci internet ,

 • stwarzanie warunków konkurencyjnych, umożliwiających pozyskanie inwestorów,

 • stworzenie kompleksowej obsługi inwestora w fazie przygotowawczej inwestycji,

- wspieranie podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych.

CEL 3

ROZWÓJ CENTRÓW USŁUGOWYCH

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • wspieranie usług rzemieślniczych,

 • stwarzanie preferencji dla sektora usług zanikających a poszukiwanych.POLE - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PRIORYTET STRATEGICZNY: uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi oraz płynnymi odpadami komunalnymi

CEL 1

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • budowa nowoczesnego składowiska stałych odpadów komunalnych,

 • uporządkowanie systemu segregacji odpadów.

CEL 2

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ, WODOCIĄGOWEJ

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,

 • dostosowanie możliwości oczyszczalni do przyjęcia napływającej ilości ścieków,

 • rozwiązanie gospodarki płynnymi odpadami na Kokotku,

 • rozdział wód opadowych i ścieków sanitarnych,

 • wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.

CEL 3

ZINTEGROWANA I PROEKOLOGICZNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • wspieranie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

 • wspieranie działań z zakresu termoizolacji obiektów,

 • optymalne wykorzystanie potencjału miejskiej kotłowni,

 • stosowanie ekologicznych nośników energii,

 • modernizacja sieci energetycznej,

 • rozbudowa sieci gazowniczej.

CEL 4

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI TERENAMI ORAZ WYDZIELENIE TERENÓW CHRONIONYCH

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • zagospodarowanie terenów przy obwodnicy,

 • uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w Kokotku,

 • ochrona terenów o walorach przyrodniczych,

 • pozyskiwanie terenów przeznaczonych na cele publiczne.


POLE - BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

PRIORYTET STRATEGICZNY: poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji, szeroko rozumiana profilaktyka, wspieranie wielopłaszczyznowe działalności policji.

CEL 1

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • zmniejszenie kradzieży i włamań,

 • ograniczenie rozbojów,

 • monitoring wyznaczonych sektorów miasta,

 • poprawa oświetlenia, szczególnie na obrzeżach miasta,

 • zacieśnianie współpracy Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej z mieszkańcami miasta .

CEL 2

ZMNIEJSZENIE LICZBY WYPADKÓW I KOLIZJI

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • poprawa oznakowania w mieście,

 • wprowadzenie ograniczenia szybkości na terenie osiedli,

 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej; szczególnie na przejściach dla pieszych ,

CEL 3

PROFILAKTYKA

Przedsięwzięcia do realizacji:

 • edukacja na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ,

 • przeciwdziałanie patologiom i związanej z nimi przestępczości,

 • propagowanie zdrowego trybu życia.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA LUBLINIEC NA LATA 2001 - 2015

RADNI RADY MIEJSKIEJ:

Roman Marciniak - Przewodniczący Rady

Dorota Niwergol - Zastępca Przewodniczącego

Jerzy Kuźnik - Zastępca Przewodniczącego

Ryszard Bartocha

Henryk Bejm

Gerard Burek

Ireneusz Czech

Maria Dmitriew

Kazimierz Dłubała

Edmund Gruca

Teresa Janik

Zygmunt Jędrak

Wojciech Jędryka

Marek Karpe

Józef Kazik

Marek Knabel

Ryszard Kozok

Hubert Kuboś

Ryszard Kwiatkowski

Henryk Machoń

Józef Masoń

Marek Monkos

Andrzej Pająk

Alfred Prządło

Grzegorz Smyła

Jan Springwald

Krzysztof Widuch

Andrzej Wróblewski


ZARZĄD MIEJSKI:

Kazimierz Dłubała - Przewodniczący - Burmistrz Miasta

Andrzej Pawełczyk - Zastępca Przewodniczącego

Maria Dmitriew - Członek

Ryszard Kwiatkowski - Członek

Marek Karpe - Członek

Józef Masoń - Członek

Jan Springwald - Członek
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Kazimierz Dłubała - Burmistrz Miasta

Andrzej Pawełczyk - Zastępca Burmistrza Miasta

Jolanta Rezek - Sekretarz Miasta

Marek Knabel - Radny Rady Miejskiej

Henryk Machoń - Radny Rady Miejskiej

Edmund Gruca - Radny Rady Miejskiej

Zygmunt Jędrak - Radny Rady Miejskiej

Joachim Strzelczyk - Wydział Komunalny, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Elżbieta Sokołowska - Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Ilona Inglot - Wydział Komunalny, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Grzegorz Wilk - Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji

Jerzy Orszulak - Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji

Elżbieta Rzeźniczek - Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji

Ewa Kozłowska - Pisula - Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji


 

Lubliniec, styczeń 2001

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia Rozwoju Miasta Lublińca na lata 2001-2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2003 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.11.2003 15:27 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)