UCHWAŁA Nr 193 / XIV / 03


Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ), Rada Miejska w Lublińcu u c h w a l a ,

co następuje :

§ 1

Przystąpić do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca dla terenu dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca w granicach określonych na załączniku graficznym nr1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia terenu dz. Wymyślacz położonego na zachód od północno- zachodniego odcinka obwiedni miasta .

§ 3

Zakres sporządzonego planu będzie obejmował :

  1. określenie przeznaczenia terenu z wyznaczeniem linii rozgraniczających tereny o różnych zasadach zagospodarowania

  2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

  3. warunki i zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

  4. szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego.

  5. pozostałe ustalenia zgodnie z art.15 ust.2i3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Obszar sporządzonego planu przedstawiony jest na załączniku graficznym w skali 1 : 20 000 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu

poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 193/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:04