UCHWAŁA Nr 189 / XIV / 03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami / i art.14 ust.1. w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/, Rada Miejska w Lublińcu u c h w a l a , co następuje :


§ 1


Odstąpić od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca dla terenu w Lublińcu – Kokotku (rejon Janiej Góry) z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe.


§ 2

Traci ważność Uchwała Nr 421 / XLIX / 02 z dnia 27 września 2002r.w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w Lublińcu – Kokotku ( rejon Janiej Góry ).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 189/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:02