Uchwała Nr 188 / XIV / 03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod lokalizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ze zniesieniem ograniczeń w zakresie zabudowy szeregowej i bliźniaczej, z dopuszczeniem budownictwa wolnostojącego, w rejonie ulicy Białej Kolonii, Droniowickiej, Wschodniej i Piaskowej w Lublińcu


Na podstawie:

 • art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 , z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 i z 2003r.Nr 80 poz. 717 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 • art. 26 art. 10 ust. 3 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 roku Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124,
  Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 roku Nr 25 poz. 253, Nr 113
  poz. 984, Nr 130 poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, z 1997 roku Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 roku Nr 106
  poz. 668, z 2000 roku Nr 12 poz. 136 , z 2001 roku Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz. 1085 oraz z 2002 roku Nr 113 poz. 984 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717)


Rada Miejska w Lublińcu

uchwala:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla terenu przeznaczonego pod

lokalizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ze zniesieniem ograniczeń w zakresie zabudowy szeregowej i bliźniaczej, z dopuszczeniem budownictwa wolnostojącego, w rejonie ulicy Białej Kolonii, Droniowickiej, Wschodniej i Piaskowej w Lublińcu.


Rozdział I

Przepisy ogólne.


§ 1


 1. Ustalenia planu określone Uchwałą obejmują teren o powierzchni 2,71 ha, położony na terenie Miasta Lublińca w rejonie ulic Piaskowej, Białej Kolonii, Droniowickiej i Wschodniej.

 2. Ustalenia planu dotyczą zniesienia ograniczeń w zakresie typu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w planie szczegółowym na tereny z dopuszczeniem zabudowy
  wolnostojącej, oznaczone w zmianach planu zagospodarowania symbolami:
  1 MN /03 o pow. 2,60 ha i 1a MN /03 o pow. 0,11 ha.


§ 2


Rozwiązanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca obejmuje przekształcenie struktury funkcjonalnej i przestrzennej Miasta Lublińca umożliwiające poprawę warunków zamieszkania i obsługi ludności oraz kształtowanie ładu urbanistycznego, wyrażone w ustaleniach planu.


§ 3


Rozwiązanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca,
o której mowa w § 2 jest regulowane ustaleniami stanowiącymi treść niniejszej Uchwały.

 1. Sposób użytkowania terenu wprowadzony ustaleniami planu nie może naruszać:

a) praw właścicieli, użytkowników i władających terenami przyległymi,

b) aktualnie obowiązujących norm technicznych, przeciwpożarowych oraz wymagań ochrony środowiska.

 1. Dla niniejszego planu została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko”.

 2. Ustawa powołana w Uchwale bez bliższego określenia oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami.

 3. Wszystko czego w/w plan nie ustala jest dozwolone w granicach regulowanych przepisami prawa.

 4. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 dla terenu 1 MN/03 i 1:500 dla terenu 1a MN/03.


Rozdział II

Ustalenia dotyczące rysunku planu.


§ 4


 1. Informacje zawarte na rysunku planu określają:

 1. linie rozgraniczające, oddzielające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. symbol adresowy, ustalony odrębnie dla każdej jednostki wydzielonej liniami rozgraniczającymi, zawierający oznaczenia cyfrowe według zasady:

pozycja 1 – numer własny planu,
pozycja 2 – symbol oznaczający rodzaj przeznaczenia MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności,
pozycja 3 – rok wykonania zmiany planu /03,

 1. KL, KD – komunikacja drogowa, ulica lokalna i dojazdowa,

 2. propozycja podziału terenu,

 3. nieprzekraczalne linie zabudowy, określające minimalne odległości sytuowania obiektów budowlanych od linii rozgraniczających lub krawędzi drogi.


 1. Oznaczenia informacyjne określające:

 1. istniejący i zalecany przebieg urządzeń infrastruktury technicznej,

 2. inne istotne informacje wynikające z istniejącego zainwestowania lub zagospodarowania terenu.


Rozdział III

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.


§ 5


Uwzględniając walory przyrodnicze miasta Lublińca ustala się, że jego zagospodarowanie przestrzenne realizowane będzie według zasad szczególnej ochrony środowiska, poprzez powiększenie aktywności przyrodniczej wszystkich terenów oraz ich włączenie do ekologicznego systemu ochrony.


Na terenach objętych zmianą ustala się następująco:

 • zakaz odprowadzania wód deszczowych niespełniających norm czystości bezpośrednio do potoków i gruntu,

 • wyposażenie wszystkich obiektów w indywidualne pojemniki do segregacji odpadów, zgodnie z kompleksową gospodarką odpadami na terenie Miasta Lubliniec,

 • zakaz składowania i termicznego przekształcania odpadów,

 • wywóz odpadów na wysypiska śmieci,

 • zalecenie stosowania energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego do procesów grzewczych i technologicznych.


Rozdział IV

Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury technicznej.


§ 6


 1. W celu zagospodarowania obszaru objętego planem wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu w oparciu o istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie
  z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz na podstawie umów zawartych z gestorami poszczególnych mediów.

 2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zlokalizować w terenie podziemne sieci infrastruktury oraz podjąć działania w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia.

 3. Zaleca się rozbudowę i przebudowę przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych kablami prowadzonymi w ziemi.

 4. Ustala się wymogi zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dojazdu pożarowego do posesji.

 5. W zakresie infrastruktury technicznej dla terenu oznaczonego symbolem 1MN /03 ustala się następujące warunki:

 • budowę instalacji doprowadzającej energię elektryczną z istniejących linii napowietrznych eNN, przy ul. Droniowickiej i Wschodniej oraz z projektowanej ulicy dojazdowej KD,

 • budowę instalacji doprowadzającej wodę z istniejących sieci wodociągowych wØ100, znajdujących się przy ul. Białej Kolonii, Droniowickiej i Wschodniej,

 • budowę instalacji odprowadzającej ścieki płynne poprzez rozbudowę kolektora sanitarnego Ks Ø 350, przy ul. Droniowickiej, Ks Ø 200 Ks Ø 250, przy ul. Wschodniej i Białej Kolonii,

 • budowę instalacji doprowadzającej gaz poprzez rozbudowę gazociągów gØ50 oraz gØ125, znajdujących się przy ul. Białej Kolonii i Wschodniej,

 • odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora deszczowego Kd Ø200, przy
  ul. Białej Kolonii oraz Kd Ø300 przy ul. Wschodniej,

 • zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych z indywidualnych źródeł, z nakazem stosowania czystych nośników energii.


 1. W zakresie infrastruktury technicznej dla terenu oznaczonego symbolem 1a MN /03 ustala się następujące warunki:

 • budowę instalacji doprowadzającej energię elektryczną z istniejącej sieci rozdzielczej 2eNN przy ulicy Piaskowej,

 • budowę instalacji doprowadzającej wodę z istniejącej sieci wodociągowej wØ160 biegnącej wzdłuż ulicy Piaskowej,

 • budowę instalacji odprowadzającej ścieki płynne do istniejącego kolektora sanitarnego Ks Ø 200 wzdłuż ulicy Piaskowej,

 • budowę instalacji doprowadzającej gaz poprzez rozbudowę gazociągu gØ50 przy
  ul. Piaskowej,

 • odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora deszczowego Kd Ø200,
  przy ul. Piaskowej,

 • zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych z indywidualnych źródeł, z nakazem stosowania czystych nośników energii.


Rozdział V

Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zmianą planu.


§ 7


 1. Dla terenów określonych symbolami 1 MN / 03 i 1a MN/03 ustala się:

 • sytuowanie budynków na działce zgodnie z zasadami prawa budowlanego,

 • powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę max 20% wyznaczonego terenu,

 • wielkość terenu przeznaczona do utrzymania i zagospodarowania różnymi formami zieleni min. 60% powierzchni,

 • wysokość zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna z użytkowym poddaszem do 9m, liczone od poziomu gruntu do najwyższej kalenicy dachu,

 • dach dwuspadowy lub czterospadowy o nachyleniu połaci 300 do 450, zalecane krycie dachówką ceramiczną, bitumiczną, blachą dachówkopodobną w kolorach ciemnej czerwieni i brązu,

 • realizację zainwestowania według standardów architektury lokalnej z uwzględnieniem stosowanych w regionie materiałów oraz detali architektonicznych,

 • przebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych zgodnie z zasadami prawa budowlanego,

 • 01 KL – projektowaną ulicę lokalną o szerokości 10,00 m w liniach rozgraniczających, przekroju obustronnym, symetrycznym i szerokości jezdni 5,50 – 6,00 m,

 • adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 • 02 KD – projektowaną ulicę dojazdową o szerokości 8,00 m w liniach rozgraniczających, zakończoną placem do nawracania,

 • nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy lokalnej Droniowickiej, Piaskowej i Wschodniej,

 • nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,00 m od istniejącego kolektora sanitarnego Ks Ø 600, biegnącego w południowej stronie ulicy Wschodniej,

 • nakaz realizacji zieleni urządzonej,

 • dopuszcza się podział terenu dla obszaru oznaczonego symbolem 1MN/03.


Rozdział VI

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.


§ 8


1. W rozwiązaniach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca obowiązuje ogólna zasada podziału na działki budowlane w sposób nienaruszający granic własności terenu.

2. W sytuacjach szczególnych granice własności terenów ulegają zmianom, gdy istniejące granice własności terenów uniemożliwiają ich przeznaczenie związane ze wznoszeniem budynków oraz kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających obsługę komunikacyjną tworzonym zespołom działek budowlanych.


§ 9


1. Podziały na działki budowlane, o których mowa w § 8 pkt 2 mogą być dokonywane
wg następujących warunków:

 1. jeżeli wydzielenie działki wymaga zmiany własności, wówczas wydzielenie następuje na wniosek zainteresowanych właścicieli lub użytkowników wieczystych,

 2. jeżeli wydzielenie działki i jej zabudowa są uwarunkowane doprowadzeniem do niej infrastruktury technicznej, wówczas wydzielenie następuje po spełnieniu tego warunku.

 1. Dokonywanie podziałów, o których mowa w ust. 1 wymaga uwzględnienia przepisów
  w zakresie gospodarki gruntami.


Rozdział VII

Przepisy końcowe i przejściowe.


§ 10


Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca jest załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do Uchwały i stanowi jej integralną część.


§ 11


W obszarze objętym zmianą planu zagospodarowania przestrzennego traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 173/XXIII/92 z dn. 28 lutego 1992r. (ogłoszenie w Dz. Urz. woj. częstochowskiego Nr 9/ poz. 35).§ 12


Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą planu
w wysokości 0% (zero procent), która zostanie pobrana w wypadku jej zbycia.


§ 13


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta, a informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.


§ 14


Wszystko, czego plan nie ustala oraz nie zakazuje jest dozwolone w granicach regulowanych przepisami szczególnymi.


§ 15


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 16


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 188/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:02