Uchwała Nr 228/XXIII/08

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 marca 2008r.

w sprawie zwolnienia od opłat osób dokonujących zmian

we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póżn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§1

Zwalnia się osoby dokonujące w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) przeklasyfikowania PKD 2004 na PKD 2007 od opłaty za dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Lubliniec.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 228/XXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zwolnienia od opłat osób dokonujących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:31.03.2008 10:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:17.01.2011 08:37