Uchwała Nr 187/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowychDziałając na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15

i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1W § 3 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały liczbę 35 zastępuje się liczbą 40.


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 187/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2001r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 10:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:02