Uchwała Nr 186/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art.11 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z póź. zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1


Uchwala się Statut Żłobka Miejskiego w Lublińcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 186/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:02