Uchwała Nr 185/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca

 

 

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć Statut Miasta Lublińca w brzmieniu określonym w następnych paragrafach.

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

 

Statut określa:

1. Ustrój Miasta Lublińca.

2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Lublińcu oraz komisji Rady Miejskiej.

3. Tryb pracy Burmistrza Lublińca.

4. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, jej komisji

i Burmistrza.

 

§ 3

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. „Mieście” – należy przez to rozumieć Miasto Lubliniec,

2. „Radzie” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lublińcu,

3. „Komisji” – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Lublińcu,

4. „Komisji Rewizyjnej” – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej

w Lublińcu,

5. „Przewodniczącym” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Lublińcu,

6. „Wiceprzewodniczącym” – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu,

7. „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lublińca,

8. „Zastępcy Burmistrza” – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Lublińca.

 

 

Rozdział II. Miasto.

 

§ 4

 

1. Miasto Lubliniec jest podstawową gminną jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy

o samorządzie gminnym, stanowią wspólnotę samorządową, realizując swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

 

§ 5

 

1. Miasto położone jest w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim i obejmuje obszar 89,8 km2.

2. Granice terytorialne Miasta określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 6

 

W celu wykonania swoich zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne.

 

§ 7

 

1. Herbem Miasta jest tarcza dwudzielna w słup. W błękitnym polu pobocznicy prawej znajduje się wizerunek orła złotego bez korony, zwróconego w prawo.

W błękitnym polu pobocznicy lewej znajduje się pięć złotych gwiazd heraldycznych, sześciopromiennych, w dwóch rzędach w słup, w układzie trzy i dwa.

2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

3. Herb Miasta podlega ochronie prawnej. Jego używanie w celach komercyjnych, w tym handlowych i reklamowych wymaga zgody Burmistrza.

4. Miasto posiada sztandar. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 3 do Statutu.

Używanie sztandaru określa Rada w drodze uchwały.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Miasta.

 

§ 8

 

1. O utworzeniu, połączeniu oraz znoszeniu jednostki pomocniczej Miasta, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, łączenia, podziału oraz zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmować, albo organ miasta,

2) utworzenie, łączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne oraz więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

 

§ 9

 

Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

- obszar,

- granice,

- siedzibę władz,

- nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 10

 

1. Jednostki pomocnicze Miasta prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

2. Jednostki pomocnicze Miasta gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację spoczywających na nich zadań.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika, o którym mowa

w ust. 3.

5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwot, o których mowa w ust. 3 i ust. 4.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 5, są wiążące dla osób składających oświadczenie woli

w zakresie zarządu mieniem Miasta.

7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osobę upoważnioną do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się

w umowach rachunków bankowych każdorazowo przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

 

§ 11

 

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej sprawuje Skarbnik Miasta, który następnie przedkłada informację Radzie. Nie wyłącza to kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Miasta na zasadach określonych

w statutach tych jednostek.

 

§ 12

 

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady na zasadach określonych w ust. 2.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa udziału w głosowaniu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady.

 

§ 13

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

 

§ 14

 

  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Burmistrza w zakresie,

w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 15

 

Wewnętrzna struktura Rady to:

1) Przewodniczący,

2) Dwóch lub trzech Wiceprzewodniczących,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisje stałe,

5) Doraźne komisje do określonych zadań.

 

§ 16

 

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji.

 

§ 17

 

1. Do zadań Przewodniczącego w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:

1) organizowanie sesji Rady poprzez zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmowania uchwał i kierowania projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby radnych,

2) reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach prac Rady i komisji,

3) kierowanie skarg należących do właściwości Rady do zbadania przez komisję właściwą ze względu na przedmiot skargi,

4) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,

5) wnioskowanie do Rady o udzielenie wytycznych lub dokonanie oceny prac komisji.

 

§ 18

 

1. Obsługę działalności Rady sprawuje Biuro Rady.

2. W zakresie merytorycznej działalności pracownicy Biura podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu.

 

 

 

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady.

 

Dział I. Sesje Rady.

 

§ 19

 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. W drodze uchwał Rada może podejmować także:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

  1. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany

w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 20

 

Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Dział II. Przygotowanie sesji.

 

§ 21

 

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, drogą pocztową lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 22

 

1. Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym - Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady oraz inni pracownicy samorządowi.

 

Dział III. Przebieg sesji.

 

§ 23

 

Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

 

§ 24

 

Sesje Rady i posiedzenia komisji są jawne.

 

§ 25

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 26

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

 

§ 27

 

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź innego radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

  1. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2, Rada może postanowić

w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 28

 

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego.

 

§ 29

 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący może przerwać obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady zmniejszy się poniżej połowy swego ustawowego składu. Może także zadecydować o kontynuowaniu obrad, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

 

 

§ 30

 

1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden

z Wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego.

3. Przewodniczący prowadzi listę mówców, rejestruje wnioski, oblicza wyniki głosowania jawnego, sprawdza quorum oraz wykonuje inne czynności o podobnym charakterze. Przewodniczący może powierzyć czynności te innemu radnemu.

 

 

 

 

§ 31

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram ………… sesję Rady Miejskiej w Lublińcu”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 32

 

Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmian porządku obrad.

 

§ 33

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) informację Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacje z prac komisji,

3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady,

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5) interpelacje i zapytania radnych,

6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

7) wolne wnioski i informacje.

 

§ 34

 

1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 33 pkt 3, składa Burmistrz, względnie Zastępca Burmistrza.

2. Sprawozdanie z działalności komisji składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 35

 

Interpelacje kierowane są do Burmistrza.

 

 

 

§ 36

 

1. Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni, Przewodniczącemu i radnemu składającemu interpelację.

5. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwa rzeczowo osoba, upoważniona przez Burmistrza.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi.

7. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji.

 

§ 37

 

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytanie składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

 

§ 38

 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 39

 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.

3. Jeżeli treść bądź sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadze sesji, Przewodniczący – po uprzednim zwróceniu uwagi – może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

  1. Postanowienia ust. 2, 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady uczestniczących w sesji.

§ 40

 

Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 41

 

  1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,

w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutanta,

4) zamknięcia listy mówców,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania projektu uchwały do wnioskodawcy,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje niezwłocznie pod głosowanie, po dopuszczeniu do głosów wystąpień „za” wnioskiem i wystąpień „przeciw” wnioskowi.

3. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:

1) Burmistrzowi,

2) Radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozpatrywanej sprawie.

 

§ 42

 

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 43

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia formalnego wniosku o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 44

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam ……….. sesję Rady Miejskiej w Lublińcu”.

2. Czas od otwarcia do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 45

 

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić w drodze odrębnej uchwały.

 

§ 46

 

Pracownicy Biura Rady sporządzają z każdej sesji protokół.

 

 

 

 

§ 47

 

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia,

2) nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” oraz głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały.

9) podpis przewodniczącego obrad i osób sporządzających protokół.

 

§ 48

 

1. Nie później niż na najbliższej sesji, mogą być zgłaszane poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może przyjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 49

 

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczeń i inne dokumenty, złożone na ręce Przewodniczącego.

2. Jednostki organizacyjne, które są zobowiązane do określonych działań, otrzymują wyciągi protokołu sesji oraz kopie uchwał Rady.

 

 

 

 

 

Dział IV. Uchwały.

 

§ 50

 

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada co najmniej 3 radnych, klub radnych, komisja lub Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby – źródła finansowania realizacji uchwały,

5) organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały,

6) termin obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

7) sposób i miejsce ogłoszenia uchwały, jeżeli tego wymaga.

3. Projekt uchwały zgłoszony przez Burmistrza wymaga opinii właściwych Komisji.

4. Projekt uchwały zgłoszony przez radnych, klub radnych i komisje wymaga opinii Burmistrza.

5. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.

6. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego lub adwokata.

 

§ 51

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

 

§ 52

 

1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

 

§ 53

 

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 54

 

1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od treści uchwał.

 

 

 

 

 

Dział V. Procedura głosowania.

 

§ 55

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 56

 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. Przelicza on także oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”, sumuje je i porównując z listą radnych nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 


§ 57

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczątką Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno Radnych z listy obecności

3. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

4. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

5. Na postawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdza podjęcie lub odrzucenie uchwały, o której rozstrzygało tajne głosowanie.

 

§ 58

 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

 

 

 

§ 59

 

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostaje zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W sytuacji zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasady określone w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas niezbędny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

 

§ 60

 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie zalicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów „za” większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

§ 61

 

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura która uzyskała liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

 

 

Rozdział VI. Radni.

 

§ 62

 

1. Do radnych należy obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady, komisjach i zespołach oraz innych instytucjach samorządowych do których zostali wybrani lub desygnowani przez Radę albo Przewodniczącego.

2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i na posiedzeniach komisji podpisem na listach obecności.

4. Radni powinni przed datą odbycia sesji lub posiedzenia komisji poinformować o swojej ewentualnej nieobecności.

 

§ 63

 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje Przewodniczącemu.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna wysłuchać radnego.

 

§ 64

 

Radnemu wystawia się legitymację podpisaną przez Przewodniczącego, w której stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

 

§ 65

 

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady i Burmistrza we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

 

Rozdział VII. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

 

Dział I. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

 

§ 66

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i członków.

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji.

3. Komisja wybiera zastępcę w drodze uchwały.

 

§ 67

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania przez tegoż, jego obowiązki wykonuje zastępca.

 

§ 68

 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości,

5) zgodności dokumentów ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.

 

§ 69

 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwale Rady.

 

§ 70

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działania kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 71

 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe i problemowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

  1. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej i problemowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

 

§ 72

 

1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowej, jak i kontroli problemowej oraz sprawdzającej.

 

§ 73

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 68 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowód mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

 

 

Dział II. Tryb kontroli.

 

§ 74

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

 

§ 75

 

1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki członek Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały tejże Komisji czy Rady. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.

2. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana zwrócić się w możliwie jak najkrótszym terminie do Rady o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

3. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, Komisja Rewizyjna niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

§ 76

 

1. W razie podjęcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Komisja Rewizyjna niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, Komisja Rewizyjna zawiadamia Przewodniczącego.

 

§ 77

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie Komisji dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić Komisji wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce Komisji pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie Komisji, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić ustnych wyjaśnień, także w przypadku innych, niż określonych w ust. 3.

 

§ 78

 

Czynności kontrolne wykonywane są, w miarę możliwości, w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

Dział III. Protokoły kontroli.

 

§ 79

 

1. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres (siedzibę) kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli, wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy,

9) ewentualnie wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności członków Komisji Rewizyjnej (zespołu kontrolnego).

 

 

 

 

§ 80

 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu w całości lub w części, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego.

 

§ 81

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

 

 

 

§ 82

 

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 4 dni od daty sporządzenia protokołu otrzymują: Przewodniczący, Burmistrz, kierownik kontrolowanego podmiotu, jeden zaś egzemplarz pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Dział IV. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 

§ 83

 

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

2. Rada, w zależności od swego uznania, może zatwierdzić jedynie część planu Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 84

 

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) określenie problemów podjętych przez Komisję Rewizyjną i sposobu ich rozstrzygania,

2) liczbę, przedmiot, rodzaj i czas przeprowadzanych posiedzeń i kontroli,

3) wykaz nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, z wyłączeniem nieprawidłowości wskazanych przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych w Mieście przez inne podmioty kontrolne.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

 

 

 

Dział V. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

§ 85

 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia, które nie są objęte rocznym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy poprzez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego,

2) nie mniej niż 8 radnych,

3) nie mniej niż trzech członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji zobowiązani są wskazać na wniosku przyczyny jego złożenia.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie:

1) radnych, nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków |Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

§ 86

 

Uchwały (ustalenia) Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 87

 

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.

 

§ 88

 

1. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji o oddelegowanie do prac w Komisji Rewizyjnej radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w pracach Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

 

§ 89

 

Komisja Rewizyjna może występować do organów Miasta w sprawie wniosków

o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

§ 90

 

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Rady, o którym mowa w § 18 Statutu.

 

 

Rozdział VIII. Pozostałe Komisje Rady.

 

§ 91

 

1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

§ 92

 

1. Komisje stałe działają w oparciu o roczny plan pracy przedłożony w terminie do 31 stycznia każdego roku.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 93

 

1. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami organów stanowiących innych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują Radzie i Burmistrzowi.

4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, koordynujący prace komisji Rady, mogą zwołać posiedzenia komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 94

 

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

2. Komisje pracują na posiedzeniach.

3. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 95

 

1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają sprawozdania z działalności komisji.

2. Przewodniczący komisji doraźnych przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji niezwłocznie po zakończeniu pracy.

 

 

Rozdział IX. Zasady działania klubów radnych.

 

§ 96

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 97

 

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone Przewodniczącemu.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do poinformowania o tym Przewodniczącego.

 

 

§ 98

 

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

 

§ 99

 

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały ich członków.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

 

§ 100

 

Pracę Klubów organizują ich przewodniczący, wybierani przez członków Klubów.

 

§ 101

 

1. Kluby uchwalają własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta.

3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 102

 

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

 

§ 103

 

Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

 

Rozdział X. Tryb pracy Burmistrza.

 

§ 104

 

Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) przypisane mu zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone – o ile ich wykonanie, na mocy przepisów obowiązującego prawa, należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 

 

§ 105

 

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady. Komisje mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenia.

 

§ 106

 

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 104 i 105, w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

 

§ 107

 

Burmistrz przedkłada Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

 

 

Rozdział XI. Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, komisji i Burmistrza.

 

§ 108

 

Mieszkańcy mają prawo do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zgodnie z określonymi niżej zasadami.

 

§ 109

 

Mieszkańcy mają w szczególności prawo dostępu do:

1) protokołów i uchwał Rady,

2) protokołów i uchwał komisji,

3) zarządzeń Burmistrza,

4) innych dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych.

 

 

§ 110

 

1. Udostępnianie dokumentów następuje na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną.

2. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania udostępnia się niezwłocznie, w dniach

i godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

§ 111

 

1. Dokumenty związane z wykonywaniem przez Miasto zadań publicznych, udostępnia w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego Sekretarz Miasta albo inna osoba, wyznaczona przez Burmistrza, która sprawuje nadzór nad udostępnianiem dokumentów.

2. Udostępniający winien:

1) powiadomić obywatela czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,

2) wyznaczyć pracownika, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,

3) wskazać miejsce udostępnienia dokumentów.

3. Sekretarz Miasta prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów zawierających w szczególności imię i nazwisko obywatela, datę złożenia wniosku i przedmiot wniosku.

4. Rejestr „Wniosków o udostępnienie dokumentów” jest jawny.

 

§ 112

 

1. W przypadku, gdy dokument wymaga wyszukiwania – osoba udostępniająca wyznacza termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, osoba udostępniająca może przedłużyć do 14 dni ze względu na stopień złożoności. O przedłużeniu terminu i jego przyczynie osoba zainteresowana jest informowana na piśmie.

 

§ 113

 

W przypadku, gdy osoba udostępniająca odmówi udostępnienia dokumentu lub jego części, pisemnie informuje zainteresowanego o przyczynie odmowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 114

 

Odmowa udostępnienia dokumentów może nastąpić jedynie w przypadku określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

 

§ 115

 

Ograniczenie prawa dostępu do dokumentów może nastąpić wyłącznie ze względu na – określone w ustawach – ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego Państwa.

 

 

 

 

§ 116

 

Dane osób fizycznych pozwalające na określenie ich tożsamości podlegają udostępnieniu na zasadzie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

§ 117

 

Udostępnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

 

 

Rozdział XII. Pracownicy samorządowi – mianowani.

 

§ 118

 

1. W Urzędzie są zatrudnieni w drodze mianowania pracownicy samorządowi na następujących stanowiskach:

1) kierownik wydziału, referatu,

2) samodzielnych merytorycznych.

2. Mianowanie na stanowisko musi być poprzedzone co najmniej pięcioletnią umową o pracę oraz uzyskaniem oceny wyróżniającej w tym okresie.

3. Zasady oceny kwalifikacyjnej pracownika mianowanego określa odrębna uchwała Rady.

 

 

Rozdział XIII. Badanie skarg należących do właściwości Rady.

 

§ 119

 

1. Badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady,

przeprowadza komisja stała Rady wskazana przez Przewodniczącego, jako właściwa ze względu na przedmiot skargi.

2. W przypadku, gdy przedmiot skargi obejmuje zakres dwóch lub więcej komisji, Przewodniczący wyznacza komisję wiodącą, odpowiedzialną za zbadanie skargi.

 

§ 120

 

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zasadności skargi wraz z propozycją rozstrzygnięcia skargi i odpowiedzi na skargę komisja przedkłada na najbliższej sesji Rady.

 

§ 121

 

Do badania zasadności skargi stosuje się odpowiednio właściwe przepisy Statutu dotyczące przeprowadzenia kontroli.

 

§ 122

 

Komisja (komisje), o których mowa w § 119 nie mogą w toku prowadzonego postępowania naruszać kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady.

 

 

Rozdział XIV. Jednostki organizacyjne.

 

§ 123

 

1. W Mieście funkcjonują jednostki organizacyjne, zwane dalej „jednostkami”, powołane odrębnymi uchwałami Rady.

2. Wykaz jednostek Miasta stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

 

§ 124

 

1. Na czele każdej jednostki stoi kierownik.

2. Pracodawcą i bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym kierownika jednostki jest Burmistrz.

3. Burmistrz postanawia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej – czy kierownik jednostki będzie wyłoniony w drodze konkursu.

 

§ 125

 

1. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przedkładania wszelkich informacji dotyczących podległej mu jednostki na każde polecenie Burmistrza, Komisji Rewizyjnej i Rady.

2. Radni mogą zwracać się do kierownika jednostki w sprawach dotyczących realizacji zadań Rady tylko za pośrednictwem Burmistrza, informując o powyższym Przewodniczącego.

 

§ 126

 

1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę określa Rada w uchwale o jej powołaniu.

2. Roczny budżet jednostki ustala Rada w uchwale budżetowej.

3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, na których uchwalany jest budżet jego jednostki.

4. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłową realizację budżetu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za powierzone mu do korzystania mienie komunalne.

 

 

Rozdział XV. Pozostałe postanowienia.

 

§ 127

 

1. Czasopismo Miasta o tematyce lokalnej i samorządowej nosi nazwę „Nowiny Lublinieckie”.

2. Czasopismo, o którym mowa w ust. 1 wydawane jest przez Radę przy współudziale Burmistrza.

3. Organy czasopisma – redaktora naczelnego i radę programową wybiera Rada w drodze odrębnej uchwały.

 

 

 

 

 

Rozdział XVI. Postanowienia końcowe.

 

§ 128

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 129

 

1.Traci moc uchwała Nr 46/VI/99 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca z późniejszymi zmianami.

2. Traci moc uchwała Nr 142/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych miasta.

 

§ 130

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 131

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

patrz- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZROCZE

 

 

patrz zmiana : uchwała nr 59/V/2011 z dnia 15.02.2011 r.

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 185/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:14.11.2003 09:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krystyna Helisz
Data aktualizacji:01.12.2016 09:05