Uchwała Nr 183/XIV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 października 2003r.w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli.


Działając na podstawie art.1 pkt 66 lit.a i c oraz art.22 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, oraz o zmianie niektórych innych ustaw  ( Dz.U. Nr 137, poz.1304 ) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


  1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy

Lubliniec, określanych w dalszej części „przedszkolami niepublicznymi”, w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Lubliniec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, z wyłączeniem wydatków bieżących ponoszonych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3,

2. Wielkość dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu ustala się w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Lubliniec – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Lublińca, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Lubliniec , w wysokości przypadającej na jednego ucznia, obliczoną wg zasad podanych w § 1 ust. 1i 2.

4. Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Lubliniec na ucznia niebędącego jej mieszkańcem, odbywa się pomiędzy zainteresowanymi gminami na podstawie porozumienia.

§ 2


  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole złożony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ).  1. Wniosek powinien zawierać:

1) informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych:

styczeń – sierpień , wrzesień – grudzień.

2) informację o planowanej liczbie uczniów będących mieszkańcami gminy Lubliniec,

3) informację o planowanej liczbie uczniów będących mieszkańcami innych gmin,

4) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) numer statystyczny Regon, przedszkola składającego wniosek.


§ 3


1. W grudniu, w roku poprzedzającym pierwszy miesiąc udzielenia dotacji, wnioskodawca winien przekazać na formularzu określonym przez organ dotujący, faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do placówki ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ).

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznego przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Na podstawie wniosku, organ dotujący przekazuje dotację na następny miesiąc, obliczoną wg aktualnej liczby uczniów ( nie większej jednak niż planowana we wniosku ), wykazanej przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne w rozliczeniu miesięcznym.


§ 4


1. Rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący przedszkole będzie dokonywać w okresach miesięcznych, do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Za miesiąc grudzień roku rozliczeniowego do 15 stycznia roku następnego.

Rozliczenia dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do placówki. Liczba ta nie może przekraczać planowanej , podanej we wniosku liczby uczniów. W rozliczeniu organ prowadzący przedszkole niepubliczne winien podać liczbę uczniów planowaną na następny miesiąc.

2. Rozliczenie dotacji winno obejmować:

- rzeczowo-finansowy wykaz zadań oświatowych realizowanych ze środków przyznanej dotacji,

- informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki w okresie rozliczeniowym z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami gminy Lubliniec, oraz uczniów z innych gmin

- informację o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów, z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami gminy Lubliniec oraz uczniów z innych gmin.


3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący ( Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

4. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje co miesiąc innym gminom, będącym miejscem zamieszkania uczniów spoza Lublińca, cząstkowe rozliczenie dotacji odnoszące się do tychże uczniów, z podaniem planowanej liczby uczniów tejże gminy w następnym miesiącu.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr 359 / XLI / 01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.


 

patrz zmiana : uchwała nr 58/V/2011 z dn.15.02.2011 r.

utrata mocy obowiązującej patrz: 271/XXVI/2012 z dnia 25 września 2012 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 183/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 11:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:27.09.2012 12:40