U C H W A Ł A N R 180/XIV/03


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
Rada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz.264) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Lublińca następująco:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.600,-zł

  2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.800,-zł

  3. dodatek za wysługę lat.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 180/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:10