UCHWAŁA NR 179/XIV/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003r.Rada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym oraz art. 111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a co następuje:


§ 1


  1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2003 z dnia 7 października 2003r. części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 12.112,-zł ( rozdz. 75805 ). Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w urzędzie miejskim ( rozdz. 75023 ).


  1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne ( w tym: rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.550,-zł, rozdz.80110 – Gimnazja o kwotę 850,-zł )  1. W celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu poprzez zabezpieczenie środków na:


- wykonanie prac remontowych związanych z podziałem nieruchomości ( przesunięcie

ogrodzenia na poszerzenie drogi ) do wysokości przyznanego odszkodowania –

zmniejszenie w rozdz. 70005 o kwotę 2.300,-zł, zwiększenie w rozdz. 90095,


- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum z uwagi na zwiększoną

ilość uczniów od września br. – zmniejszenie w rozdz. 80110 o kwotę 14.000,-zł oraz

w rozdz. 85495 o kwotę 16.798,-zł, zwiększenie w rozdz. 80195 o kwotę 30.798,-zł.DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przez zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7


758
RÓŻNE ROZLICZENIA8.979.160,-


-


12.112,-


8.991.272,-


75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin


1.127.144,-


-12.112,-1.139.256,-


RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE33.427.210,-


-12.112,-


33.439.322,-                                                                                                           a - plan przed zmianą

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                              b - zmniejszenia

                                                                                                           c - zwiększenia

                                                                                                           d - plan po zmianachDział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8


700


GOSPODARKA MIESZKANIOWA


a

b

c

d2.417.000,-

2.300,-

-

2.414.700,-


1.822.000,-

2.300,-

-

1.819.700,-


-

-

-

-


-

-

-

-


595.000,-

-

-

595.000,-


70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a

b

c

d

952.000,-

2.300,-

-

949.700,-

357.000,-

2.300,-

-

354.700,-

-

-

-

-

-

-

-

-

595.000,-

-

-

595.000,-


750ADMINISTRACJA PUBLICZNA
a

b

c

d4.873.333,-

-

12.112,-

4.885.445,-


4.664.133,-

-

12.112,-

4.676.245,-


3.496.198,-

-

-

3.496.198,-


-

-

-

-


209.200,-

-

-

209.200,-

75023


Urzędy gmin

a

b

c

d

4.136.133,-

-

12.112,-

4.148.245,-

3.986.133,-

-

12.122,-

3.998.245,-

3.185.000,-

-

-

3.185.000,-

-

-

-

-

150.000,-

-

-

150.000,-


801


OŚWIATA I WYCHOWANIE


a

b

c

d10.629.170,-

14.000,-

33.198,-

10.648.368,-


9.269.170,-

14.000,-

33.198,-

9.288.368,-


7.563.373,-

14.000,-

-

7.549.373,-


170.704,-

-

30.798,-

201.502,-


1.360.000,-

-

-

1.360.000,-

80101


Szkoły podstawowe

a

b

c

d


4.984.082,-

-

1.550,-

4.985.632,-


4.984.082,-

-

1.550,-

4.985.632,-


4.197.000,-

-

-

4.197.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.276.356,-

14.000,-

850,-

3.263.206,-

3.276.356,-

14.000,-

850,-

3.263.206,-

2.776.000,-

14.000,-

-

2.762.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.578.427,-

-

30.798,-

1.609.225,-

218.427,-

-

30.798,-

249.225,-

-

-

-

-

170.704,-

-

30.798,-

201.502,-

1.360.000,-

-

-

1.360.000,-


854


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


a

b

c

d4.340.280,-

16.798,-

-

4.323.482,-


4.340.280,-

16.798,-

-

4.323.482,-


2.950.100,-

-

-

2.590.100,-


101.199,-

16.798,-

-

84.401,-

-

-

-

-

85495

Pozostała działalność

a

b

c

d

110.080,-

16.798,-

-

93.282,-

110.080,-

16.798,-

-

93.282,-

-

-

-

-

101.199,-

16.798,-

-

84.401,-

-

-

-

-


900


GOSPODARKA KOMINALNA I OCHRONA SRODOWISKA


a

b

c

d4.923.563,-

-

2.300,-

4.925.863,-


1.375.270,-

-

2.300,-

1.377.570.-


-

-

-

-


450.000,-

-

-

450.000,-


3.548.293,-

-

-

3.548.293,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.314.750,-

-

2.300,-

3.317.050,-

494.270,-

-

2.300,-

496.570,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.820.480,-

-

-

2.820.480,-RAZEM WYDATKI NA

ZADANIA WŁASNE


a

b

c

d36.146.597,-

33.098,-

47.610,-

36.161.109,-


28.673.639,-

33.098,-

47.610,-

28.688.151,-


14.805.567,-

14.000,-

-

14.791.567,-


2.740.803,-

16.798,-

30.798,-

2.754.803,-


7.472.958,-

-

-

7.472.958,-


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2003 rok wynosi:


- po stronie dochodów 36.432.658,-zł

- po stronie wydatków 39.154.445,-zł


Łączna kwota budżetu miasta na 2003 rok wynosi 40.844.092,-zł.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 179/XIV/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:06.11.2003 10:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:10