Uchwała Nr 175/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2003r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 117/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska

w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


Uchyla się uchwałę Nr 117/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 175/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 117/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia zm. pl
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:20.10.2003 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:09