UCHWAŁA Nr 174/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2003r.


w sprawie zasad zbycia własności nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym

-„Zamkiem Lublinieckim”


Na podstawie art. 37 ust. 1 , art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. nr 46 poz.543 z pózn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z pózn. zm. ) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do zbycia na własność w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,

nieruchomość zabudowaną obiektem zabytkowym - „Zamkiem Lublinieckim”,

położonym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej.

Cena nieruchomości wynosi : 500.000,oo zł

w tym:

a/ cena kompleksu pałacowego 454.000,00 zł

b/cena pozostałego składnika budowlanego 46.000,oo zł


Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków dawnego województwa

częstochowskiego pod numerem A/86 i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy

o ochronie dóbr kultury. Położona na terenach przeznaczonych w planie

zagospodarowania przestrzennego na cele kultury i sztuki, usługi i inne. Zabytkowy

zamek z pozostałościami parku (57 UK, UI)

§ 2

Sprzedaż nieruchomości, nastąpi z zastosowaniem 30 % bonifikaty od ceny wyszczególnionej w § 1 pkt a/

                                         § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 103/VIII/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28-04-2003r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 174/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zasad zbycia własności nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym -„Zamkiem Lublinieckim”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:20.10.2003 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:09