wersja do wydruku Jolanta Bryś 09.01.2008 09:38

ZARZĄDZENIE NR 302/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

                                            ZARZĄDZENIE  NR  302/07

                                      BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                       Z  DNIA  31  GRUDNIA  2007  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 301/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.

1. W Zał. Nr 5, 9, 10 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.819.150

20.000

20.000

2.819.150

70095

Pozostała działalność

2.083.000

20.000

20.000

2.083.000

4270

Zakup usług remontowych

528.908

20.000

-

508.908

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

131.100

-

20.000

151.100

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.745.780

939

939

5.745.780

75023

Urzędy gmin

4.938.263

939

939

4.938.263

4300

Zakup usług pozostałych

220.432

-

939

221.371

4440

Odpisy na ZFŚS

62.760

939

-

61.821

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

14.089

11.800

-

2.289

75818

Rezerwy ogólne i celowe

14.089

11.800

-

2.289

4810

Rezerwy

14.089

11.800

-

2.289

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.551.820

50.000

50.000

16.551.820

80101

Szkoły podstawowe

5.115.619

30.000

30.000

5.115.619

1

2

3

4

5

6

7

8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.381.446

20.000

-

3.361.446

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

621.026

10.000

-

611.026

4260

Zakup energii

262.500

-

30.000

292.500

80110

Gimnazja

3.821.627

20.000

20.000

3.821.627

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.496.541

10.000

-

2.486.541

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

467.749

10.000

-

457.749

4260

Zakup energii

174.036

-

20.000

194.036

900

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7.495.448

83.450

83.450

7.495.448

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

793.688

-

80.000

873.688

4260

Zakup energii

621.100

-

80.000

701.100

90095

Pozostała działalność

2.104.060

83.450

3.450

2.024.060

4270

Zakup usług remontowych

301.300

83.450

-

217.850

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.451.414

-

3.450

1.454.864

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8.484.835

-

11.800

8.496.635

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7.662.000

-

11.800

7.673.800

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

827.000

-

11.800

838.800

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA WŁASNE

61.489.373

166.189

166.189

61.489.373

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów            54.612.870 zł

-  po stronie  wydatków                        68.859.045 zł

-  deficyt  budżetu                   14.246.175 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 302/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2008 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż