wersja do wydruku Jolanta Bryś 09.01.2008 09:35

ZARZĄDZENIE NR 301/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE  NR  301/07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  31  GRUDNIA  2007  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust. 5 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w  wydatkach  budżetu miasta na 2007r.:

1.  w ramach  zadań  własnych  z  tytułu  przeznaczenia  kwoty 11.800 zł z rezerwy ogólnej na dotację
     podmiotową  dla Miejskiego Domu Kultury (rozdz. 92109),

2.  w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

a

b

c

d

14.089

11.800

-

2.289

14.089

11.800

-

2.289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

a

b

c

d

14.089

11.800

-

2.289

14.089

11.800

-

2.289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

16.551.820

50.000

50.000

16.551.820

14.953.402

50.000

50.000

14.953.402

11.172.317

50.000

-

11.122.317

587.134

-

-

587.134

-

-

-

-

-

-

-

-

1.598.418

-

-

1.598.418

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

5.115.619

30.000

30.000

5.115.619

5.115.619

30.000

30.000

5.115.619

4.341.498

30.000

-

4.311.498

5.934

-

-

5.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.821.627

20.000

20.000

3.821.627

3.821.627

20.000

20.000

3.821.627

3.236.085

20.000

-

3.216.085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Środowiska

a

b

c

d

7.495.448

83.450

83.450

7.495.448

5.588.346

83.450

80.000

5.584.896

50.000

-

-

50.000

3.647.700

-

-

3.647.700

-

-

-

-

-

-

-

-

1.907.102

-

3.450

1.910.552

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a

b

c

d

793.688

-

80.000

873.688

716.000

-

80.000

796.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.688

-

-

77.688

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.104.060

83.450

3.450

2.024.060

644.646

83.450

-

561.196

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.459.414

-

3.450

1.462.864

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

8.484.835

-

11.800

8.496.635

1.635.335

-

11.800

1.647.135

-

-

-

-

1.564.335

-

11.800

1.576.135

-

-

-

-

-

-

-

-

6.849.500

-

-

6.849.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

7.662.000

-

11.800

7.673.800

827.000

-

11.800

838.800

-

-

-

-

827.000

-

11.800

838.800

-

-

-

-

-

-

-

-

6.835.000

-

-

6.835.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

61.489.373

145.250

145.250

61.489.373

39.026.636

145.250

141.800

39.023.186

18.226.136

50.000

-

18.176.136

6.261.631

-

11.800

6.273.431

755.155

-

-

755.155

147.400

-

-

147.400

22.462.737

-

3.450

22.466.187

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów    54.612.870 zł

-  po stronie  wydatków    68.859.045 zł

-  deficyt budżetu            14.246.175 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 301/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2008 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż