Uchwała Nr 200/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu

Uchwała Nr 200/XX/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu

             

              Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.) uchwala, co następuje :

§  1

1.        Ustala się diety radnych Rady Miejskiej w Lublińcu następująco:

1)       Podstawą naliczenia należnej radnemu diety jest kwota stanowiąca równowartość 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwana dalej dietą;

2)       Radnemu przysługuje:

a) za udział w sesji – dwukrotność diety,

b) za udział w pracach komisji Rady – dwukrotność diety,

c) za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji Rady – dwukrotność diety;

3) Za udział w pracach Komisji Rewizyjnej radnemu przysługuje dieta   w  trzykrotnej wysokości;

4) Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego przysługuje czterokrotność diety oraz dwukrotność diety za udział w sesji i dwukrotność diety za udział w pracach komisji;

5) Diety, o których mowa w  punktach „2a”, „2b” i „3” przysługują radnym miesięcznie, pod warunkiem jednak uczestnictwa radnego przynajmniej raz w miesiącu  w pracach Rady i jej organów;

6) Radnemu przysługuje ponadto dieta za pracę w komisji powołanej doraźnie.

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Miejskiej, któremu przysługuje dieta stanowiąca równowartość 75% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze Stanowska państwowe.

 

§  2

Tracą moc następujące uchwały:

- uchwała Nr 214/XXV/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 6 września 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu,

- uchwała nr 111/IX/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 maja 2003r. zmieniająca uchwałę Nr 214/XXV/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 6 września 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu,

- uchwała nr 12/II/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 214/XXV/2000 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 6 września 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu,

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

 

 

PATRZ  ZMIANA: UCHWAŁA NR 117/IX/2011 Z DNIA 21 CZERWCA 2011 R.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 200/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2008 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż