UCHWAŁA Nr 173/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2003r.


w sprawie

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej obiektami sportowymi położonymi przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu.


Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z pózn. zm. ) i art. 24 ust. 1 , pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. nr 46 poz.543 z pózn.zm.) uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Lubliniec darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących :

-działkę nr 2952/152 o pow. 0,1272 ha

-działkę nr 3112/152 o pow. 0,1174 ha

-działkę nr 3443/152 o pow. 0,6993 ha łączna pow. 0,9439 ha

oznaczonych na km 6 obręb Lubliniec zapisanych w KW 36 467 oraz własności następujących budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach :

-pawilon sportowy wraz z basenem,

-boisko sportowe asfaltowe o wym. 38m x 20m

-boisko do koszykówki

-boisko do tenisa o wym. 45m x 37m

-lodowisko§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 173/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej obiektami sportowymi położonymi przy ul. Powstańc
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:20.10.2003 10:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:08