Uchwała Nr 199/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren

Uchwała Nr 199/XX/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren w rejonie Stawu Posmyk

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 108/XI/07 z dnia 27 czerwca 2007 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca,

Rada Miejska w Lublińcu

uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmujący teren w rejonie Stawu Posmyk.

Rozdział 1

Przepisy wstępne.

§ 1

Ilekroć w przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1)       Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

2)       Planie – należy przez to rozumieć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmujący teren w rejonie Stawu Posmyk, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)       rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren w rejonie Stawu Posmyk, sporządzony na mapie zasadniczej 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, będący integralną częścią ustaleń Planu,

4)       terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,

5)       przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w Planie przeznaczenie terenu,

6)       dopuszczeniu – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w Uchwale,

7)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania,

8)       wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki,

9)       tablicy reklamowej– należy przez to rozumieć tablicę przeznaczoną dla informacji o charakterze reklamowym,

10)   tereny zadrzewień – należy przez to rozumieć tereny zieleni nieurządzonej na których dominują drzewa i krzewy.

§ 2

1.       Ustalenia Planu, wyrażone są:

1)        w części tekstowej, stanowiącej treść Uchwały,

2)        w części graficznej, którą stanowi rysunek Planu, oznaczony jako załącznik Nr 1, sporządzony w skali 1:1000.

2.       Załącznikami do Uchwały są:

Załącznik nr 1    rysunek planu

Załącznik nr 2    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

Załącznik nr 3    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3.       Na rysunku Planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), określa się następujące elementy, będące ustaleniami Planu:

1)       granica obszaru objętego Planem,

2)       linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)       symbole identyfikacyjne, określające przeznaczenie terenu,

4)       nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)       granica strefy ochrony konserwatorskiej K 6

4.       Na rysunku Planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), określa się następujące elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1)       linie rozgraniczające dróg poza obszarem opracowania Planu,

2)       istniejące i projektowane szlaki rowerowe,

3)       treść podkładów mapowych.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3

1.    W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole:

       MNR         tereny zabudowy rekreacyjnej,

       ZL             tereny lasów,

       Z               tereny zadrzewień,

       KDW         tereny dróg wewnętrznych.

2.    W terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi przedstawionymi w rozdziale 3 niniejszej Uchwały,

2)      w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i wszelkich symboli reklamowych,

3)      w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

a)       terenami chronionymi przed hałasem są tereny oznaczone symbolem MNR, jako należące do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,

b)       zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów należących do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego itp.,

c)       nakazuje się utrzymanie dostępu do rowów melioracyjnych,

d)       zakazuje się wprowadzania gatunków nierodzimych,

4)      w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

a)       ustala się strefę ochrony konserwatorskiej K 6,

b)       na terenie strefy ochrony konserwatorskiej K 6:

-         nakazuje się utrzymanie istniejących zadrzewień znajdujących się w dobrym stanie zdrowotnym oraz nie zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,

-         nakazuje się uzupełnianie zadrzewień w przypadku usunięcia drzew skutkującego brakiem zwarcia koron w grupie, z uwzględnieniem tradycyjnego składu gatunkowego,

-         zakazuje się likwidacji alei na koronie grobli

5)      w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych - tereny w obszarze objętym Planem, nie stanowią przestrzeni publicznych,

6)      w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - obszar objęty Planem nie jest zagrożony niebezpieczeństwem powodzi, ani osuwaniem się mas ziemnych,

7)      w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

a)       dopuszcza się przebudowę lub likwidację istniejących urządzeń elektroenergetycznych,

b)       zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz obiektów naziemnych typu maszty, wieże, zbiorniki

c)       dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym,

d)       nakazuje się prowadzenie sieci podziemnych infrastruktury technicznej w maksymalnym zbliżeniu do linii rozgraniczających lub do istniejących w terenie sieci z uwzględnieniem warunków technicznych ich realizacji,

8)      w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - dopuszcza się rolnicze użytkowanie gruntów do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem podstawowym z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji budynków i budowli służących produkcji rolniczej.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 4

1.      Wyznacza się tereny zabudowy rekreacyjnej – MNR, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 1MNR i 2MNR,

2.      Na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)      w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a)       przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa rekreacyjna,

b)       dopuszcza się lokalizację budynków rekreacji indywidualnej o konstrukcji nietrwale związanej z gruntem,

c)       nakazuje się stosowanie drewna, jako materiału wykończeniowego elewacji, na powierzchni co najmniej 50% powierzchni ścian zewnętrznych wliczając otwory okienne i drzwiowe,

d)       zakazuje się wykańczania elewacji blachą lub panelami z tworzyw sztucznych,

e)       zakazuje się realizacji ogrodzeń o wysokości przekraczającej 0,70 m,

2)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a)       zakazuje się przekraczania wskaźnika powierzchni zabudowy powyżej 20%,

b)       nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 70%,

c)       zakazuje się realizowania zabudowy o wysokości przekraczającej 7m,

d)       nakazuje się realizację dachów budynków w formie dwuspadowej o kącie nachylenia powyżej 15º;

3)      w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

a)       nakazuje się podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej w chwili oddania jej do użytkowania,

b)       do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej nakazuje się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych z okresowym wywozem do oczyszczalni ścieków,

c)       nakazuje się gromadzenie odpadów w przystosowanych na ten cel pojemnikach opróżnianych w systemie indywidualnym lub zbiorowym przez odpowiednie służby oczyszczania miasta,

d)       zakazuje się stosowania systemów grzewczych innych niż elektryczne,

4)      w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

a)       nakazuje się zachowanie powierzchni działek nie mniej niż 400 m2;

b)       nakazuje się zachowanie szerokości działek nie mniej niż 18 m;

c)       dopuszcza się odstępstwa od zasad określonych w ust. 4 a i b w przypadku wydzielania działek przeznaczonych na realizację obiektów infrastruktury technicznej;

5)      w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów

a)     nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych pojazdów w obrębie działek w ilości co najmniej 1 stanowisko na 1 działkę,

6)      w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

a)       ustala się skomunikowanie działek z drogą publiczną przylegającą od południowego wschodu do granic opracowania Planu – ul. Posmyk poprzez system wydzielonych dróg wewnętrznych,

b)       zakazuje się komunikowania działek na zasadach służebności przejazdu,

c)       dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę do czasu realizacji sieci wodociągowej.

§ 5

1.      Wyznacza się tereny lasów – ZL, oznaczone na rysunku Planu numerem wydzielenia i symbolem identyfikacyjnym: 3ZL

2.      Zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 określają przepisy odrębne.

§ 6

1.      Wyznacza się tereny zadrzewień – Z, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 4Z i 5Z

2.      Na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem:

a)    obiektów małej architektury,

b)    obiektów kubaturowych nietrwale związanych z gruntem o konstrukcji drewnianej i powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m2,

c)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów § 3,

2)      w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

a)       w oznaczonym na rysunku Planu fragmencie terenu 4Z obowiązują ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej K 6 określone w §3,

b)       dopuszcza zalesianie gruntów poza strefą ochrony konserwatorskiej K 6.

§ 7

1.      Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych – KDW, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: 6KDW i 7KDW

2.      Na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1)      w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a)     nakazuje się zagospodarowanie w formie ciągu pieszo – jezdnego,

b)     dopuszcza się utwardzenie 100% powierzchni terenu;

2)      w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

a)     zakazuje się utwardzania nawierzchni jezdni materiałem nieprzepuszczalnym,

b)     nakazuje się stosowanie do utwardzania nawierzchni wyłącznie materiałów naturalnych takich, jak kamień, grunt rodzimy stabilizowany,

3)      w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów

a)     zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych dla pojazdów,

b)     zakazuje się sadzenia drzew i krzewów,

4)      w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych.

Rozdział 4

Przepisy końcowe i przejściowe.

§ 8

Na obszarze objętym Planem ustala się 0% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 199/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kokotek Miasta Lublińca obejmującego teren
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2008 12:27