Uchwała Nr 196/XX/07

    Rady Miejskiej w Lublińcu

      z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych  z tytułu najmu  lokalu  nr 21 i 32   przy  ul. Grunwaldzkiej 27 w   Lublińcu

                                                                      

    Na podstawie § 5 ust.1 i 3  i § 7 ust.1 pkt.3 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028z póżn. zm.) uchwala się , co następuje :

 

                                                                    § 1.

Rozkłada się p. Marzenie Skarżyńskiej na raty  zadłużenie czynszowe wraz z odsetkami w wysokości 5598,35 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł. 35/100) w tym 4694,41 należności głównej i  903,94 zł odsetek  z tytułu najmu  lokalu  przy ul. Grunwaldzkiej 27/21i32 w Lublińcu, zgodnie z harmonogramem określonym w  § 2.

 

                                                                    § 2.

Zadłużenie, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożone na 36 rat i będzie regulowane w następujących terminach:

                                                                            Łącznie         Należność      Odsetki

                                                                                                główna

I.     rata do dnia 10 grudnia                        2007r.   157,00zł       66,70 zł          90,30zł.

II.   rata do dnia 10 stycznia                       2008r.   157,00zł.      66,70 zł          90,30zł.

III.   rata do dnia 10  lutego                         2008r.   157,00zł.      66,70 zł          90,30zł.

VI.   rata do dnia 10 marca                         2008r.   157,00zł.      66,70zł          90,30zł.

V.   rata do dnia 10 kwietnia                      2008r.    157,00zł.     66,70 zł         90,30zł.

VI . rata do dnia 10  maja                           2008r.    157,00zł.     66,70 zł         90,30zł

VII. rata do dnia 10  czerwca                      2008r.    157,00zł.     66,70 zł         90,30zł.

VIII. rata do dnia 10 lipca                           2008r.    157,00zł.     66,70 zł         90,30zł

IX   rata do dnia 10 sierpnia                       2008r     157,00zł.     66,70 zł         90,30zł.

X   rata do dnia 10 września                      2008r.    157,00zł.     66,70 zł         90,30zł

XI   rata do dnia10 października                2008r.    157,00zł.    156,06 zł             0,94zł

XII   rata do dnia 10 listopada                    2008r.    157,00zł.     157,00 zł           0,00zł.

XIII   rata do dnia 10 grudnia                      2008r.    157,00zł.     157,00 zł           0,00zł.

XIV   rata do dnia 10 stycznia                    2009r.    157,00zł.     157,00 zł           0,00zł.

XV   rata do dnia 10  lutego                       2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XVI    rata do dnia 10 marca                      2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XVII.   rata do dnia 10 kwietnia                  2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XVIII   rata do dnia 10  maja                       2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XIX  rata do dnia 10  czerwca                    2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XX  rata do dnia 10 lipca                           2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.        XXI   rata do dnia 10 sierpnia                     2009r     157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XXII  rata do dnia 10 września                   2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XXIII  rata do dnia10 października             2009r.    157,00zł.     157,00 zł            0,00zł.

XXIV rata do dnia 10 listopada                  2009r.    157,00zł.     157,00zł               0,00zł.

XXV. rata do dnia 10 grudnia                     2009r.    157,00zł.    157,00zł.              0,00zł.

XXVI. rata do dnia 10 stycznia                   2010r.    157,00zł.    157,00zł              0,00zł.

XXVII. rata do dnia 10 lutego                     2010r.    157,00zł.    157,00zł              0,00zł.

XXVIII. rata do dnia 10 marca                    2010r.    157,00zł.    157,00zł              0,00zł.

XXIX.  rata do dnia 10 kwietnia                  2010r.    157,00zł.    157,00zł              0,00zł.

XXX.  rata do dnia  10 maja                       2010r.    157,00zł.     157,00zł.             0,00zł.

XXXI.  rata od dnia 10 czerwca                 2010r.     157,00zł.      157,00zł.           0,00zł.

XXXII rata od dnia 10 lipca                        2010r.    157,00zł.     157,00zł.               0,00zł.

XXXIII rata od dnia 10 sierpnia                  2010r.     157,00zł         157,00zł.            0,00zł.

XXXIV rata od dnia 10 września               2010r.     157,00zł.     157,00zł.           0,00zł.

XXXV rata od dnia 10 października           2010r.     157,00zł.      157,00zł.          0,00zł.

XXXVI rata od dnia 10 listopada               2010r.      103,35zł.     103,35zł.             0,00zł.

                                                                       § 3

Rozłożenie  na raty części należności , o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż za zastosowaniem tej ulgi przemawiają  uzasadnione względy społeczne( choroba dziecka) oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze. Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz analizy przedłożonych dokumentów wynika, że dochód netto na 1 osobę w rodzinie Pani Skarżyskiej wynosi  914,19 zł. miesięcznie. Wobec powyższych ustaleń w przekonaniu Rady wniosek dłużnika o rozłożenie części należności na raty, jako spełniający przesłanki o których mowa w uchwale powołanej w podstawie prawnej, zasługuje na uwzględnienie.

 

                                                                      § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

                                                                      § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 196/XX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 21 i 32 przy ul. Grunwaldzkiej 27 w
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.01.2008 12:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 09:33