Uchwała Nr 172/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2003r.w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania czasopisma Miasta Lublińca p.n. „Nowiny Lublinieckie”.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr 164/XI/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie wyboru redaktora naczelnego oraz rady programowej czasopisma Miasta „Nowiny Lublinieckie” Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1Ustala się, że redaktor naczelny czasopisma Miasta Lublińca p.n. „nowiny Lublinieckie” zatrudniony zostanie w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Wydziale „Biuro Rady Miejskiej i Sekretariat”, na stanowisku podinspektora, z wynagrodzeniem maksymalnym dla X kategorii zaszeregowania rzewidzianej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264)§ 2Zasady redagowania, ustalania treści poszczególnych wydań „Nowin Lublinieckich” Lublinieckich zakresie opiniodawczo-doradczym, określać będzie Rada Programowa tego pisma.


§ 3Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

patrz- ROZSTRZYGNIĘCIE NADZROCZE

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 172/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania czasopisma Miasta Lublińca p.n. „Nowiny Lublinieckie”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:20.10.2003 10:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:08