wersja do wydruku Jolanta Bryś 04.01.2008 09:57

Zarządzenie Nr 297/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Mieczysławowi Dyczkowskiemu należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...

Zarządzenie Nr 297/2007

                                             Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie  umorzenia p. Mieczysławowi Dyczkowskiemu  należności pieniężnych z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego   położonego w Lublińcu przy                          ul. Grunwaldzka  27/8

                        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr142, poz.1591z późn. zm.) oraz § 4  ust.3 i ust.5  oraz § 7 ust.1 pkt.2  uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych w (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Umarzam p. Mieczysławowi Dyczkowskiemu zaległość czynszową  wraz z odsetkami z  tytułu  najmu lokalu   mieszkalnego położonego  w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/8, w  wysokości 935,01 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć zł  01/100) w tym  395,15 zł. należności głównej  oraz  539,86 zł. odsetek.

§ 2

Umorzenie należności, o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne( poniesione nakłady finansowe na remont lokalu).

                         

                                                                       § 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                        § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 297/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia p. Mieczysławowi Dyczkowskiemu należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2008 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:01 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)