U C H W A Ł A NR 168/13/03


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2003 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r.

 1. w ramach zadań własnych z tytułu:

  • zwiększenia na podstawie umowy Nr WFP/30/03 zawartej w dniu 29.08.2003r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach środków
   w kwocie 64.000,-zł (75095 § 270) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dot.utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego
   w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Udział środków własnych w realizacji projektu wynosi 28.629,-zł (w tym
   w 2003r. – 8.200,-zł),

  • zwiększenia o kwotę 30.000,-zł dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (75618 § 048) które powinny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele,

  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-635/2003 z dnia
   31 lipca 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (85315 § 203)
   o kwotę 60.456,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r.,

  • zwiększenia środków (92195 § 271) na podstawie zawartych w dniu 24 lipca 2003r. umów z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:

- Nr 683/KL/2003 w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadania z dziedziny kultury pn. „XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Turystycznej Chlapa 2003”,

- Nr 684/KL/2003 w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z dziedziny kultury p.n. „X Wojewódzki Konkurs Plastyczny na
Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”,

- Nr 685/KL/2003 w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z dziedziny kultury p.n. „XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej
Zespołów Plastycznych Województwa Śląskiego”

realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.


 1. W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

  • zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2003r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem Lubliniec środków dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (60013 § 232) o kwotę 20.352,-zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w II półroczu 2003r. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do 30.06.2006r.

 2. W celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu poprzez zabezpieczenie środków na:

  • planowane wydatki majątkowe Rady Miejskiej (75022) dot. zakupu komputera,

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remont budynku urzędu oraz zakup niezbędnego wyposażenia (75023),

  • realizację projektu dot.utworzenia Gminnego Centrum Informacji zgodnie
   z zawartą umową (75095),

  • zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum K.S.W. z uwagi na zwiększoną ilość uczniów od września br. (80195),

  • zwiększenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Gliwickiej (85195),

  • zakup oświetlenia świątecznego – ulicznego (90095).


DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750


ADMINISTRACJA PUBLICZNA

144.000,-

-

64.000,-

208.000,-


75095

Pozostała działalność

15.000,-

-

64.000,-

79.000,-

756


DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ19.002.509,--30.000,-19.032.509,-


75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw


800.000,-


-


30.000,-


830.000,-

853


OPIEKA SPOŁECZNA

370.362,-

-

60.456,-

430.818,-


85315

Dodatki mieszkaniowe

153.180,-

-

60.456,-

213.636,-

921


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


6.500,-


-


6.000,-


12.500,-


92195

Pozostała działalność

6.500,-

-

6.000,-

12.500,-


RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE33.204.783,-


-


160.456,-


33.365.239,-
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600


TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

293.489,-

-

20.352,-

313.841,-


60013

Drogi publiczne wojewódzkie

20.874,-

-

20.352,-

41.226,-

RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

308.513,-

-

20.352,-

328.865,-


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE c – zwiększenia

d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa


Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz. i pochodne od wynagr.


Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

2.054.650,-

167.985,-

203.800,-

2.090.465,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.604.650,-

167.985,-

203.800,-

1.640.465,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

-

-

203.800,-

203.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.800,-

203.800,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

2.054.650,-

167.985,-

-

1.886.665,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.604.650,-

167.985,-

-

1.436.665,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.697.633,-

59.100,-

234.800,-

4.873.333,-

4.492.633,-

4.100,-

175.600,-

4.664.133,-

3.435.000,-

-

61.198,-

3.496.198,-

-

-

-

-

205.000,-

55.000,-

59.200,-

209.200,-

75022

Rady gmin

a

b

c

d

160.000,-

4.100,-

4.100,-

160.000,-

160.000,-

4.100,-

-

155.900,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.100,-

4.100,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.032.633,-

55.000,-

158.500,-

4.136.133,-

3.827.633,-

-

158.500,-

3.986.133,-

3.125.000,-

-

60.000,-

3.185.000,-

-

-

-

-

205.000,-

55.000,-

-

150.000,-

75095

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

72.200,-

72.200,-

-

-

17.100,-

17.100,-

-

-

1.198,-

1.198,-

-

-

-

-

-

-

55.100,-

55.100,-

757

OBSŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO

a

b

c

d

1.100.000,-

68.200,-

-

1.031.800,-

1.100.000,-

68.200,-

-

1.031.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jedn.samorz.terytor.

a

b

c

d

1.100.000,-

68.200,-

-

1.031.800,-

1.100.000,-

68.200,-

-

1.031.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

a

b

c

d

10.644.718,-

50.000,-

22.601,-

10.617.319,-

9.234.718,-

-

22.601,-

9.257.319,-

7.563.373,-

-

-

7.563.373,-

148.103,-

-

22.601,-

170.704,-

1.410.000,-

50.000,-

-

1.360.000,-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.593.975,-

50.000,-

22.601,-

1.566.576,-

183.975,-

-

22.601,-

206.576,-

-

-

-

-

148.103,-

-

22.601,-

170.704,-

1.410.000,-

50.000,-

-

1.360.000,-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

305.500,-

12.720,-

52.720,-

345.500,-

305.500,-

12.720,-

52.720,-

345.500,-

111.750,-

12.720,-

-

99.030,-

73.300,-

-

12.500,-

85.800,-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

250.000,-

12.720,-

42.720,-

280.000,-

250.000,-

12.720,-

42.720,-

280.000,-

111.750,-

12.720,-

-

99.030,-

17.800,-

-

2.500,-

20.300,-

-

-

-

-

85195

Pozostała działalność

a

b

c

d

55.500,-

-

10.000,-

65.500,-

55.500,-

-

10.000,-

65.500,-

-

-

-

-

55.500,-

-

10.000,-

65.500,-

-

-

-

-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.818.311,-

-

105.456,-

2.923.767,-

2.743.311,-

-

60.456,-

2.803.767,-

694.866,-

-

-

694.866,-

-

-

-

-

75.000,-

-

45.000,-

120.000,-

85305

Żłobki

a

b

c

d

488.349,-

-

45.000,-

533.349,-

413.349,-

-

-

413.349,-

308.386,-

-

-

308.386,-

-

-

-

-

75.000,-

-

45.000,-

120.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

a

b

c

d

1.152.480,-

-

60.456,-

1.212.936,-

1.152.480,-

-

60.456,-

1.212.936,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

4.360.180,-

22.601,-

-

4.337.579,-

4.360.180,-

22.601,-

-

4.337.579,-

2.950.100,-

-

-

2.950.100,-

123.800,-

22.601,-

-

101.199,-

-

-

-

-

85495

Pozostała działalność

a

b

c

d

129.980,-

22.601,-

-

107.379,-

129.980,-

22.601,-

-

107.379,-

-

-

-

-

123.800,-

22.601,-

-

101.199,-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.768.705,-

-

154.858,-

4.923.563,-

1.350.270,-

-

25.000,-

1.375.270,-

-

-

-

-

450.000,-

-

-

450.000,-

3.418.435,-

-

129.858,-

3.548.293,-

90015

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

a

b

c

d

747.955,-

-

29.858,-

777.813,-

500.000,-

-

-

500.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.955,-

-

29.858,-

277.813,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d
3.189.750,-

-

125.000,-

3.314.750,-

469.270,-

-

25.000,-

494.270,-

-

-

-

-


-

-

-

-

2.720.480,-

-

100.000,-

2.820.480,-

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.947.600,-

10.000,-

6.000,-

1.943.600,-

1.947.600,-

10.000,-

6.000,-

1.943.600,-

-

-

-

-

1.761.100,-

-

-

1.761.100,-

-

-

-

-

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

a

b

c

d

131.100,-

10.000,-

-

121.100,-

131.100,-

10.000,-

-

121.100,-

-

-

-

-

66.100,-

-

-

66.100,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

121.500,-

-

6.000,-

127.500,-

121.500,-

-

6.000,-

127.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

35.697.397,-

390.606,-

780.235,-

36.087.026,-

28.389.312,-

117.621,-

342.377,-

28.614.068,-

14.757.089,-

12.720,-

61.198,-

14.805.567,-

2.728.303,-

22.601,-

35.101,-

2.740.803,-

7.308.085,-

272.985,-

437.858,-

7.472.958,-a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

WYDATKI REALIZOWANE NA c – zwiększenia

PODSTAWIE POROZUMIEŃ d – plan po zmianach

MIĘDZY J.S.T.


Dział

Rozdz.

Nazwa


Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagrodz. i pochodne od wynagr.


Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

293.489,-

-

20.352,-

313.841,-

293.489,-

-

20.352,-

313.841,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

a

b

c

d

20.874,-

-

20.352,-

41.226,-

20.874,-

-

20.352,-

41.226,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

308.513,-

-

20.352,-

328.865,-

308.513,-

-

20.352,-

328.865,-

10.624,-

-

-

10.624,-

-

-

-

-

-

-

-

-


§ 2


Na podstawie umowy pożyczki Nr30/2003/WN-12/OW-KM/U zawartej w dniu 21.07.2003r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Lubliniec dotyczącej umorzenia części kwoty pożyczki (14,9%) udzielonej Miastu w 1998r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kolektora sanitarnego C” dokonać zwiększenia przychodów o kwotę 229.173,-zł z przeznaczeniem równowartości umorzonej kwoty na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz w Lublińcu.”
§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6


PRZYCHODY

4.182.261,-

-

229.173,-

4.411.434,-

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

-

-

229.173,-

229.173,-

RAZEM PRZYCHODY

4.182.261,-

-

229.173,-

4.411.434,-§ 3


Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:

- po stronie dochodów 36.315.815,-zł

- po stronie wydatków 39.037.602,-zł

- po stronie przychodów 4.411.434,-zł

- po stronie rozchodów 1.689.647,-zł

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 40.727.249,-zł.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 168/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:17.10.2003 14:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 13:07