wersja do wydruku Jolanta Bryś 17.12.2007 12:10

ZARZĄDZENIE NR 287/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

                                            ZARZĄDZENIE  NR  287/07

                                    BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                     Z  DNIA  6  GRUDNIA  2007  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 286/07 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne  

                  

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.407.145

14.838

-

1.392.307

80195

Pozostała działalność

374.175

14.838

-

359.337

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

248.584

14.838

-

233.746

852

POMOC SPOŁECZNA

927.558

312

563

927.809

85203

Ośrodki wsparcia

27.020

312

-

26.708

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

750

312

-

438

85219

Ośrodki pomocy społecznej

265.582

-

563

266.145

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

265.182

-

563

265.745

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA

WŁASNE

48.215.890

15.150

563

48.201.303

2. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

144.000

-

4.500

148.500

92195

Pozostała działalność

4.000

-

4.500

8.500

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

4.000

-

4.500

8.500

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

969.350

-

4.500

973.850

3. W Zał. Nr 5, 9, 10,11 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.579.333

14.838

-

16.564.495

80195

Pozostała działalność

2.556.508

14.838

-

2.541.670

4300

Zakup usług pozostałych

248.384

14.838

-

233.546

852

POMOC SPOŁECZNA

3.349.823

312

563

3.350.074

85203

Ośrodki wsparcia

249.130

312

-

248.818

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101.072

312

-

100.760

85219

Ośrodki pomocy społecznej

798.945

-

563

799.508

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

517.515

-

563

518.078

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.744.896

25

25

1.744.896

92601

Obiekty sportowe

1.332.896

25

25

1.332.896

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

921.135

25

25

921.135

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

61.518.965

15.175

588

61.504.378

4. W Zał. Nr  6, 9  – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185.349

1.800

1.800

185.349

75011

Urzędy wojewódzkie

185.349

1.800

1.800

185.349

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

140.350

205

-

140.145

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.607

35

-

25.572

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.773

5

-

3.768

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.119

1.555

-

5.564

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

-

1.800

1.800

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

5.447.722

1.800

1.800

5.447.722

5. W Zał. Nr  8, 9  – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

146.000

-

4.500

150.500

92195

Pozostała działalność

6.000

-

4.500

10.500

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4.000

-

4.500

8.500

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.912.450

-

4.500

1.916.950

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów            54.627.875 zł

-  po stronie  wydatków                        68.874.050 zł

-  deficyt  budżetu                   14.246.175 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 287/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2007 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:05 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)