wersja do wydruku Jolanta Bryś 14.12.2007 13:47

ZARZĄDZENIE NR 286/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE  NR  286/07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  6 GRUDNIA  2007  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i  wydatkach  budżetu miasta na 2007r.:

  1. w ramach  zadań  własnych z tytułu :

- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/722/3/07 z dnia 30 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 14.838 zł (rozdz.80195), w związku z korektą decyzji nr FB.I.3011-722/2/2007 z dnia 31 października 2007r. przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( III transza ),

- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/823/07 z dnia 29 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 312 zł (rozdz.85203), przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/823/07 z dnia 29 listopada 2007r. dotacji celowej o kwotę 563 zł (rozdz.85219), przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

  1. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

- zwiększenia na podstawie umowy z dnia 24 października 2007r. zawartej z Województwem Śląskim dotacji w kwocie 2.300 zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na współorganizację zadania pod nazwą XX Przegląd Twórczości Dziecięcej Zespołów Plastycznych Województwa Śląskiego, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,

- zwiększenia na podstawie umowy z dnia 29 października 2007r. zawartej z Województwem Śląskim dotacji w kwocie 2.200 zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na współorganizację zadania pod nazwą XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,

  1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.407.145

14.838

-

1.392.307

80195

Pozostała działalność

374.175

14.838

-

359.337

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

927.558

312

563

927.809

85203

Ośrodki wsparcia

27.020

312

-

26.708

85219

Ośrodki pomocy społecznej

265.582

-

563

266.145

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

48.215.890

15.150

563

48.201.303

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

144.000

-

4.500

148.500

92195

Pozostała działalność

4.000

-

4.500

8.500

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

969.350

-

4.500

973.850

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

16.579.333

14.838

-

16.564.495

14.958.545

14.838

-

14.943.707

11.163.222

-

-

11.163.222

587.134

-

-

587.134

-

-

-

-

-

-

-

-

1.620.788

-

-

1.620.788

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.556.508

14.838

-

2.541.670

948.220

14.838

-

933.382

360

-

-

360

581.200

-

-

581.200

-

-

-

-

-

-

-

-

1.608.288

-

-

1.608.288

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.349.823

312

563

3.350.074

3.349.823

312

563

3.350.074

918.385

312

563

918.636

25.712

-

-

25.712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

249.130

312

-

248.818

249.130

312

-

248.818

136.200

312

-

135.888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

798.945

-

563

799.508

798.945

-

563

799.508

663.545

-

563

664.108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

1.744.896

25

25

1.744.896

823.761

-

-

823.761

172.389

-

-

172.389

320.000

-

-

320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

921.135

25

25

921.135

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

1.332.896

25

25

1.332.896

411.761

-

-

411.761

133.899

-

-

133.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921.135

25

25

921.135

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

61.518.965

15.175

588

61.504.378

38.993.182

15.150

563

38.978.595

18.216.790

312

563

18.217.041

6.251.631

-

-

6.251.631

755.155

-

-

755.155

147.400

-

-

147.400

22.525.783

25

25

22.525.783

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

185.349

1.800

1.800

185.349

185.349

1.800

1.800

185.349

178.230

245

-

177.985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

185.349

1.800

1.800

185.349

185.349

1.800

1.800

185.349

178.230

245

-

177.985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

5.447.722

1.800

1.800

5.447.722

5.447.722

1.800

1.800

5.447.722

666.003

245

-

665.758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

146.000

-

4.500

150.500

146.000

-

4.500

150.500

-

-

-

-

146.000

-

4.500

150.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

6.000

-

4.500

10.500

6.000

-

4.500

10.500

-

-

-

-

6.000

-

4.500

10.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

1.912.450

-

4.500

1.916.950

484.450

-

4.500

488.950

14.943

-

-

14.943

158.100

-

4.500

162.600

-

-

-

-

-

-

-

-

1.428.000

-

-

1.428.000

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów            54.627.875 zł

-  po stronie  wydatków                        68.874.050 zł

-  deficyt budżetu                    14.246.175 zł

 

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 286/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 6 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2007 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:06 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)