wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:52

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 279/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia .

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 279/2007

B U R M I S T R Z A    M I A S T A     L U B L I Ń C A

Z  D N I A   30 listopada 2007r.

 

Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu

                   Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 4 pkt 2a i 4 ustawy z dnia               22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21 , poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonego zarządzeniem                o którym mowa w tytule § 10 pkt 1,1it. a) otrzymuje brzmienie następujące:

1.  Ustala się następujący czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w Urzędzie:

a) dla pracowników Komendy Straży Miejskiej

 - od poniedziałku do soboty: 1 zmiana od godz. 630 do godz. 1430, 2 zmiana od godz. 1400         do godz. 2200.

W razie uzasadnionej potrzeby czas pracy pracowników Straży Miejskiej może obejmować pracę w niedzielę i dni świąteczne, a także pracę w porze nocnej i w innych godzinach niż ustalone wyżej.

 

                                                                       § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2007roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Z A R Z Ą D Z E N I E NR 279/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z D N I A 30 listopada 2007r. Zmieniające zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:09 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)
18.08.2008 16:48 Edycja dokumentu (Michał Telma)