wersja do wydruku Jolanta Bryś 11.12.2007 09:35

ZARZĄDZENIE NR 276/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE  NR  276/07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  29  LISTOPADA  2007  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust.5 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i  wydatkach  budżetu miasta na 2007r.:

1.   w ramach  zadań  własnych z tytułu :

      - zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-703/5/2007 z dnia 19 listopada 2007r.
         dotacji celowej o kwotę  6.080 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
          i instalacji  w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,

 

     -   przeznaczenia kwoty   23.211 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, w tym :

·        zakup elementów oświetlenia świątecznego w kwocie  16.000 zł (rozdz. 90015),

·        nagrody Burmistrza Miasta dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w kwocie 7.211 zł (rozdz. 85203),

2.   w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.401.065

-

6.080

1.407.145

80195

Pozostała działalność

368.095

-

6.080

374.175

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

48.209.810

-

6.080

48.215.890

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.745.780

41.000

41.000

5.745.780

5.590.780

-

41.000

5.631.780

4.387.895

-

-

4.387.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.000

41.000

-

114.000

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.938.263

41.000

41.000

4.938.263

4.803.263

-

41.000

4.844.263

4.042.405

-

-

4.042.405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135.000

41.000

-

94.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

a

b

c

d

47.300

23.211

-

24.089

47.300

23.211

-

24.089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne
 i celowe

a

b

c

d

47.300

23.211

-

24.089

47.300

23.211

-

24.089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

16.573.253

4.000

10.080

16.579.333

14.952.465

4.000

10.080

14.958.545

11.163.222

-

-

11.163.222

591.134

4.000

-

587.134

-

-

-

-

-

-

-

-

1.620.788

-

-

1.620.788

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

5.119.455

-

6.080

5.125.535

5.119.455

-

6.080

5.125.535

4.340.098

-

-

4.340.098

5.934

-

-

5.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.556.508

4.000

4.000

2.556.508

948.220

4.000

4.000

948.220

360

-

-

360

585.200

4.000

-

581.200

-

-

-

-

-

-

-

-

1.608.288

-

-

1.608.288

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.342.612

-

7.211

3.349.823

3.342.612

-

7.211

3.349.823

911.174

-

7.211

918.385

25.712

-

-

25.712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

241.919

-

7.211

249.130

241.919

-

7.211

249.130

128.989

-

7.211

136.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

7.715.904

-

16.000

7.731.904

5.532.700

-

16.000

5.548.700

50.000

-

-

50.000

3.647.700

-

-

3.647.700

-

-

-

-

-

-

-

-

2.183.204

-

-

2.183.204

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a

b

c

d

777.688

-

16.000

793.688

700.000

-

16.000

716.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.688

-

-

77.688

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

8.164.835

5.000

5.000

8.164.835

1.630.335

5.000

1.625.335

-

-

-

-

1.554.335

-

-

1.554.335

-

-

-

-

-

-

-

-

6.534.500

-

5.000

6.539.500

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

60.000

5.000

5.000

60.000

60.000

5.000

-

55.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

5.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

61.512.885

73.211

79.291

61.518.965

38.951.102

32.211

74.291

38.993.182

18.209.579

-

7.211

18.216.790

6.255.631

4.000

-

6.251.631

755.155

-

-

755.155

147.400

-

-

147.400

22.561.783

41.000

5.000

22.525.783

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochod-ne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.206.676

7.930

7.930

5.206.676

5.206.676

7.930

7.930

5.206.676

488.105

7.930

-

480.175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

492.180

7.930

7.930

492.180

492.180

7.930

7.930

492.180

332.890

7.930

-

324.960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

5.447.722

7.930

7.930

5.447.722

5.447.722

7.930

7.930

5.447.722

673.933

7.930

-

666.003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów    54.637.962 zł

-  po stronie  wydatków    68.884.137 zł

-  deficyt budżetu            14.246.175 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 276/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2007 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:12 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)