Uchwała Nr 181/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w

                                       Uchwała  Nr  181/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

                                        z dnia 28 listopada 2007r.

                  w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń
                          
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu”

                          Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zmianami), art. 18 ust.1 pkt5, art. 51 ust.2, ust.3, ust.4, art.97 ust.1, ust.5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)  Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

                                                                                              § 1

W ” Zasadach ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu” stanowiących załącznik do uchwały Nr 405/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu” wprowadza się następujące zmiany:

1/ ulega zmianie pkt.13 i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 13. Wpłaty należności za korzystanie ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy należy dokonać:

a) w kasie MOPS w Lublińcu, ul. Częstochowska 47 w godz. 10.00 do 13.00 ( bez dodatkowych opłat) do 15-ego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę,

b) lub na wskazany w decyzji administracyjnej rachunek bankowy MOPS do 15-ego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Od wpłat w/w należności dokonywanych na wskazane konto bankowe pobierana jest prowizja bankowa zgodnie z bankową tabelą opłat.

Za termin zapłaty należności przyjmuje się datę wpływu na rachunek MOPS.”

§ 2

Pozostałe warunki przedmiotowej uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 181/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż