UCHWAŁA NR 180/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

                  w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu 

                    Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 , art.42 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 51 ust.1,ust.2, ust.3, ust.4 art. 97 ust.1, ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

W „Zasadach ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały

Nr 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu wprowadza się zmiany:

1/ pkt.9 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 9. Wpłaty należności za korzystanie z usług-wyżywienia z Domu Dziennego Pobytu „ Klub Seniora” należy dokonać:

a) w kasie MOPS w Lublińcu, ul. Częstochowska 47 w godz. 10.00 do 13.00 ( bez dodatkowych opłat) do 15-ego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę,

b) lub na wskazany w decyzji administracyjnej rachunek bankowy MOPS do 15-ego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Od wpłat w/w należności dokonywanych na wskazane konto bankowe pobierana jest prowizja bankowa zgodnie z bankową tabelą opłat.

Za termin zapłaty należności przyjmuje się datę wpływu na rachunek MOPS.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 180/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany „ Zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.12.2007 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:58