Uchwała Nr 177/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmian Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu

Uchwała Nr 177/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie  zmian  Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 72/IX/07r. Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 zdanie wstępne skreśla się wyrazy „szkół podstawowych”,

2) w § 4 pkt 4 lit. b wyraz „szkołach” zastępuje się wyrazem „gimnazjach”,

3) w § 9 ust. 3 skreśla się wyrazy „szkół podstawowych”.

.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
nie ulegają zmianie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008r.


STATUT

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu

ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, zwany dalej Zespołem, jest jednostką budżetową i organizacyjną miasta Lublińca, który działa na podstawie:

¨    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
z póź. zm.),

¨    ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572,
z póź. zm.),

¨    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104,
z póź. zm.),

¨    innych ustaw oraz przepisów wykonawczych.

§ 2

Zespół jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3

Siedziba Zespołu mieści się w Lublińcu przy ul. Droniowickiej 27.

ROZDZIAŁ II  PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4

Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa ekonomiczno-administracyjna publicznych przedszkoli i gimnazjów na obszarze miasta Lublińca
a w szczególności:

1)      zapewnienie obsługi finansowej i organizacyjnej tych jednostek,

2)      koordynowanie wyposażania w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych tych jednostek,

3)      wspólne opracowywanie z poszczególnymi dyrektorami jednostek ich planów finansowych stanowiących podstawę do opracowania zbiorczych planów finansowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

4)      administrowanie obiektami użytkowanymi przez te jednostki w tym lokalami mieszkalnymi z uwzględnieniem planowania i przeprowadzania remontów, w szczególności:

a)      wykonywanie prac konserwacyjno – remontowo – budowlanych związanych z utrzymaniem budynków, w tym usuwanie awarii;

b)      wykonywanie w gimnazjach i przedszkolach okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c)      opracowywanie planów remontów w jednostkach na dany rok budżetowy, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do prac remontowych oraz do organizacji przetargów, opracowywanie kosztorysów inwestorskich;

d)      przygotowywanie zleceń specjalistycznych przeglądów – instalacji gazowych, kotłowni, pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego;

e)      nadzór nad wykonywanymi robotami remontowo – budowlanymi, sprawdzanie jakości wykonanych usług;

f)        utrzymywanie terenów wokół przedszkoli miejskich – chodników, dróg wewnętrznych, wjazdów do posesji oraz zieleni;

g)      zawieranie umów na lokale mieszkalne na podstawie skierowań wydawanych przyszłym najemcom przez Burmistrza oraz pobieranie czynszów i opłat od najemców tych lokali;

h)      spisywanie protokołów zdawczo – odbiorczych lokalu wraz z oceną stanu technicznego                       i ustalonym stopniem zużycia znajdujących się w nim elementów wyposażenia technicznego;

i)        współdziałanie z organami ewidencji ludności w zakresie zgłoszeń o wymeldowanie lub zameldowanie.

 

ROZDZIAŁ III  ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 5

Zespołem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 6

1.  Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lublińca.

2.   Funkcję zwierzchnika służbowego Dyrektora sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca.

§ 7

1.   Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy Głównego Księgowego oraz pracowników bezpośrednio mu podległych.

2.    Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 8

Strukturę i schemat organizacyjny Zespołu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.

ROZDZIAŁ IV  MIENIE ZESPOŁU

§ 9

1.  Mieniem Zespołu jest mienie komunalne oraz środki majątkowe przekazane Zespołowi.

2.   Zespół gospodaruje przekazanym mu mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

3.    W skład mienia Zespołu nie wchodzą składniki mienia przedszkoli i gimnazjów.

ROZDZIAŁ V  DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU

§ 10

1.  Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zespołu, zaciąga zobowiązania do wysokości i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta Lublińca.

2.   Pełnomocnicy Zespołu działają w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zespołu.

3.   Pełnomocników Zespołu ustanawia i odwołuje Dyrektor Zespołu po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta.

4.   Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.   Czynności prawne obejmujące zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie mieniem w imieniu Burmistrza Miasta reguluje pełnomocnictwo. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.

ROZDZIAŁ VI  GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU

§ 11

Zespół posiada rachunek bankowy.

§ 12

1.  Zasady gospodarki finansowej Zespołu reguluje ustawa o finansach publicznych wraz
aktami wykonawczymi oraz ustawa o rachunkowości.

2.   Zespół prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

3.  Plany finansowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej opracowuje Dyrektor Zespołu,
a zatwierdza Burmistrz Miasta z zachowaniem kwot, których wysokość określona została na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13

1.  Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla jednostek budżetowych oraz sporządza na ich podstawie zbiorcze sprawozdanie finansowe oraz oddzielne dla poszczególnych placówek.

2. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Zespół pokrywa
z przyznanych z budżetu miasta kwot uchwalanych corocznie uchwałą budżetową.

3.   Wszystkie nadwyżki i niedobory Zespół rozlicza z budżetem miasta.

§ 14

Zespół może gromadzić dochody własne na wydzielonym rachunku na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

ROZDZIAŁ VII  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 15

System kontroli wewnętrznej Zespołu określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej opracowany przez Dyrektora Zespołu.

ROZDZIAŁ VIII  PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 16

1.  Prawa i obowiązki pracowników Zespołu określają:

¨    ustawa o pracownikach samorządowych,

¨    kodeks pracy,

¨    regulamin pracy jednostki.

2.   System wynagradzania pracowników Zespołu opracowuje Dyrektor Zespołu na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów oraz uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu.

ROZDZIAŁ IX  NADZÓR NAD ZESPOŁEM

§ 17

1.      Nadzór nad działalnością statutową Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca.

2.      Kontroli działalności statutowej Zespołu dokonuje Rada Miejska poprzez swoje struktury.

ROZDZIAŁ X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1.      Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej.

2.      Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 177/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmian Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż