Uchwała Nr 176/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych

Uchwała Nr 176/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską

o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu ustawy o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz.1171) w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Powiadamia się Panią Ewę Kaczmarczyk – Skarbnika Miasta Lublińca powołaną na stanowisko uchwałą Nr47/VI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 2 lutego 2007 r.o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie  od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

2.       Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

§ 2

Informuje się osobę wskazaną w § 1 ust. 1, że skutkiem niedopełnienia obowiązku określonego w § 1 jest utrata pełnionej funkcji z dniem upływu terminu do złożenia oświadczenia.

§ 3

1.        Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu do przekazania podjętej uchwały Burmistrzowi Miasta  oraz przyjęcia oświadczenia i przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

2.        Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o otrzymaniu oświadczenia wskazanego w § 1 Radę Miejską w Lublińcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 176/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż