Uchwała Nr 172/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych  z tytułu najmu  lokalu      nr 3   przy  ul. P.Stalmacha 22  w   Lublińcu .

    Na podstawie § 5 ust.1 i ust.3  i § 7 ust.1 pkt.3 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) uchwala się , co następuje :

                                                            § 1.

Rozkłada się p. Kunegundzie Maciów  na raty 1/3 zadłużenia czynszowego wraz z odsetkami w wysokości 4851,08 zł. (słownie: cztery tysięcy  osiemset pięćdziesiąt jeden zł. 08/100)w tym 4151,49 należności głównej i  699,59zł odsetek  z tytułu najmu  lokalu  przy ul. P.Stalmacha 22/3 w Lublińcu zgodnie z harmonogramem określonym w  § 2.

                                                            § 2.

Zadłużenie, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożone na 36 rat i będzie regulowane w następujących terminach:

                                                                                                             

 

                                                      Łącznie               Należność           Odsetki

                                                                                               

 

                                                       główna

I.     rata do dnia 10 grudnia  2007r.        138,00zł               69,00 zł         69,00zł.

II.   rata do dnia 10 stycznia   2008r.        138,00zł.              69,00 zł         69,00zł.

III.   rata do dnia 10  lutego   2008r.        138,00zł.              69,00 zł             69,00zł.

VI.   rata do dnia 10 marca     2008r.        138,00zł.              69,00zł          69,00zł.

V.   rata do dnia 10 kwietnia  2008r.        138,00zł.              69,00 zł         69,00zł.

VI . rata do dnia 10  maja        2008r.        138,00zł.              69,00 zł              69,00zł

VII. rata do dnia 10  czerwca  2008r.        138,00zł.              69,00 zł          69,00zł.

VIII. rata do dnia 10 lipca          2008r.        138,00zł.              69,00 zł          69,00zł

IX   rata do dnia 10 sierpnia   2008r         138,00zł.              69,00 zł          69,00zł.

X   rata do dnia 10 września  2008r.        138,00zł.              69,00 zł          69,00zł

XI   rata do dnia10 października 2008r.       138,00zł.              128,41 zł         9,59zł

XII   rata do dnia 10 listopada   2008r.        138,00zł.              138,00 zł         0,00zł.

XIII   rata do dnia 10 grudnia    2008r.        138,00zł.              138,00 zł         0,00zł.

XIV   rata do dnia 10 stycznia  2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XV   rata do dnia 10  lutego   2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XVI    rata do dnia 10 marca   2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XVII.   rata do dnia 10 kwietnia  2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XVIII   rata do dnia 10  maja    2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XIX  rata do dnia 10  czerwca  2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.

XX  rata do dnia 10 lipca           2009r.        138,00zł.              138,00 zł          0,00zł.                     XXI   rata do dnia 10 sierpnia   2009r          138,00zł.              138,00 zł            0,00zł.

XXII  rata do dnia 10 września   2009r.        138,00zł.              138,00 zł            0,00zł.

XXIII  rata do dnia10 października 2009r.        138,00zł.              138,00 zł            0,00zł.

XXIV rata do dnia 10 listopada    2009r.        138,00zł.                      138,00zł                 0,00zł.

XXV. rata do dnia 10 grudnia     2009r.      138,00zł.              138,00zł.                 0,00zł.

XXVI. rata do dnia 10 stycznia    2010r.       138,00zł.             138,00zł                   0,00zł.

XXVII. rata do dnia 10 lutego     2010r.       138,00zł.             138,00zł                  0,00zł.

XXVIII. rata do dnia 10 marca     2010r.      138,00zł.             138,00zł                  0,00zł.

XXIX.  rata do dnia 10 kwietnia   2010r.      138,00zł.             138,00zł                 0,00zł.

XXX.  rata do dnia  10 maja     2010r.      138,00zł.             138,00zł.                0,00zł.

XXXI. rata do dnia 10 czerwca    2010r.         138,00zł.             138,00zł                0,00zł.

XXXII. rata do dnia 10 lipca       2010r.      138,00zł.             138,00zł.          0,00zł.

XXXIII rata do dnia 10 sierpnia     2010r.        138,00zł.             138,00zł.          0,00zł.

XXXIV rata do dnia 10 września   2010r.    138,00zł.              138,00zł.           0,00zł.

XXXV rata do dnia 10 października 2010r.    138,00zł.              138,00zł.                 0,00zł.

XXXVI rata do dnia 10 listopada   2010r.         21,08zł.                     21,08zł.                  0,00zł.

      

                                                                                              § 3

Rozłożenie  na raty części należności , o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż za zastosowaniem tej ulgi przemawiają  uzasadnione względy społeczne oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze. Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz analizy przedłożonych dokumentów wynika, że dochód netto Pani Maciów  wynosi 970,00zł. miesięcznie, po odliczeniu wydatków na lekarstwa oraz czynsz pozostaje 765,95zł. Wobec powyższych ustaleń w przekonaniu Rady wniosek dłużnika o rozłożenie części należności na raty, jako spełniający przesłanki o których mowa w uchwale powołanej w podstawie prawnej, zasługuje na uwzględnienie.

                                                                     § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

                                                                    § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 172/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 3 przy ul. P.Stalmacha 22 w
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.12.2007 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:43