Uchwała Nr 170/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Kauf części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone

Uchwała  Nr 170/XVIII/07

                                                                      Rady Miejskiej w Lublińca

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie  umorzenia p. Barbarze Kauf  części zaległości czynszowej

 z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy  ul. Grunwaldzkiej 27/15

                    Na podstawie § 4 ust.1 pkt.3 i ust.5  i § 7 ust.1 pkt.3 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) uchwala się , co następuje :

   § 1

1. Umarza się  p. Barbarze Kauf 50 % zaległości czynszowej wraz z odsetkami     z tytułu  najmu lokalu   mieszkalnego położonego  w Lublińcu przy     ul. Grunwaldzkiej 27/15, w wysokości 5289,51  zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście  osiemdziesiąt dziewięć zł 51/100) w tym 4561,66 zł. należności głównej  oraz      727,85 zł.  odsetek.

2. Pozostałą część  należności w  wysokości 5289,52 zł.( słownie: pięć tysięcy    dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 52/100), w tym 4561,67zł. należności głównej     oraz 727,85 zł. odsetek,  należy  wpłacić  do dnia 20.10.2008r.  bezpośrednio w  kasie A.S.A     Lubliniec Sp. z o.o.     ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.

3.W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty pozostałej części należności w kwocie    5289,52 zł. (§ 1 pkt. 2 )niniejsza  uchwała  podlegać będzie uchyleniu .

§ 2

Umorzenie 50% należności, o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne  oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze. Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz analizy przedłożonych dokumentów wynika, że dochód netto na 1 osobę w rodzinie Pani Kauf wynosi 37,33zł. miesięcznie. Wobec powyższych ustaleń w przekonaniu Rady wniosek dłużnika o umorzenie części należności czynszowych, jako spełniający przesłanki o których mowa w uchwale powołanej w podstawie prawnej, zasługuje na uwzględnienie

                                

                                                                     § 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym uchwale zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 170/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Barbarze Kauf części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż