Uchwała  Nr 169/XVIII/07

                                                                      Rady Miejskiej w Lublińca

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie  umorzenia p. Marii Tychowskiej  części zaległości czynszowej

 z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy  ul. Paderewskiego 20/9

                              

                    Na podstawie § 4 ust.1 pkt.3 i ust.5  i § 7 ust.1pkt.3 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) uchwala się , co następuje :

§ 1

1. Umarza się  p. Marii Tychowskiej  50 % zaległości czynszowej wraz z odsetkami     z tytułu  najmu lokalu   mieszkalnego położonego  w Lublińcu przy ul.      Paderewskiego 20/9, w wysokości 10 155,50  zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto  pięćdziesiąt pięć zł  50/100) w tym 9004,50 zł. należności głównej  oraz 1151,00 zł. odsetek.

2.Pozostałą część  należności w  wysokości 10 155,69 zł.( słownie: dziesięć tysięcy    sto pięćdziesiąt pięć zł 69/100), w tym 9004,65zł. należności głównej oraz 1145,61    zł. odsetek,  należy  wpłacić  do dnia 20.10.2009r.  bezpośrednio w kasie A.S.A Lubliniec Sp. z o.o.  ul.Piłsudskiego 9 w Lublińcu.

3.W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty pozostałej części należności w kwocie    10155,69 zł. (§ 1 pkt. 2 )niniejsza  uchwała podlegać będzie uchyleniu .

                                              § 2

Umorzenie 50% należności, o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne( choroba najemcy i związane z tym koszty leczenia), oraz wysokość czynszu.

                                              § 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                     § 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 169/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie umorzenia p. Marii Tychowskiej części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego....
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.12.2007 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:42