Uchwała Nr 167/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy ....

Uchwała Nr 167/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację zadania

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Lublińca nr 36/V/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok Rada Miasta Lublińca uchwala, co następuje:

§1

§2 uchwały o której mowa w tytule otrzymuje brzmienie: „Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 430 000,00zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym 30 000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup kostki w celu wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Droniowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Świtezianki do skrzyżowania z ul. Rusałki”.

  §2

Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie

   §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 167/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy ....
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż