Uchwała Nr 166/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r.Nr 123  poz..858) Rada Miejska w Lublińcu po przedłożeniu przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały – załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 166/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr 54/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletnie
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.12.2007 10:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:40