wersja do wydruku Jolanta Bryś 29.11.2007 09:07

Zarządzenie Nr 268/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ZH

Zarządzenie Nr 268/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

  z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego  położonego  przy  ul. ZHP 3/50 w   Lublińcu .

                                              

    Na podstawie § 5 ust.1 i 3  i § 7 ust.1 pkt.2 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) zarządzam, co następuje :

                                                                    § 1

1. Rozkładam p. Mirosławie Kulik na raty zadłużenie czynszowe wraz

    z  odsetkami w wysokości  1321,57 zł. ( słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia

    jeden zł. 57/100) w tym 1216,59 zł.  należności głównej   i 104,98 zł. odsetek,

     z tytułu najmu lokalu mieszkalnego   przy ul. ZHP 3/50 w  Lublińcu.

 2. Warunki spłaty zadłużenia zostaną określone w ugodzie.      

                                                                    § 2.

Zadłużenie, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożone na 10 rat i będzie regulowane w następujących terminach:

                                                                                  Łącznie Należność        Odsetki

                                                                                                główna

I.   rata do dnia10 grudnia                      2007r.      132,15zł                  121,66 zł         10,49zł.

II.   rata do dnia 10 stycznia                   2008r.      132,15zł.                 121,66 zł         10,49zł.

III.  rata do dnia 10  lutego                     2008r.       132,15zł.                 121,66 zł         10,49zł.

IV.   rata do dnia 10 marca                    2008r.      132,15zł.                 121,66 zł         10,49zł.

V.  rata do dnia 10 kwietnia        2008r.      132,15zł.                 121,66 zł         10,49zł.

VI  rata do dnia 10 maja                         2008r.   132,15zł.                    121,66 zł         10,49zł.

VII. rata do dnia 10  czerwca      2008r.      132,15zł.                 121,66 zł              10,49zł

VIII. rata od dnia 10 lipca              2008r.   132,15zł.                  121,66 zł             10.49zł

IX. rata od dnia 10 sierpnia           2008r.   132,15zł.             121,66 zł       10,49zł

X. rata od dnia 10 września          2008r.   132 22zł.                  121,65 zł              10.57zł

                                            § 3

Rozłożenie  na raty  należności , o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż za zastosowaniem tej ulgi przemawiają uzasadnione względy społeczne oraz sytuacja materialna dłużnika i  związane z tym możliwości płatnicze.                                 

                                                                        § 4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                        § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 268/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ZH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2007 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:23 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)