wersja do wydruku Jolanta Bryś 19.11.2007 13:41

Zarządzenie Nr 261/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2007r w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec

Zarządzenie Nr  261/2007

                                   Burmistrza Miasta Lublińca

                                   z dnia  13 listopada 2007r

                                              

            w sprawie

stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec

                        Działając na podstawie o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1  art.35 ust.1,2, art 37 ust 2 pkt 6 oraz art. 209a , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U.  z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących     

 własność Gminy Lubliniec , w następującej wysokości :

    I. 1. za ogródek przydomowy o pow. do 500 m2                 -        0,25 zł/m2

  2. za nieruchomość gruntowa pod uprawy rolne

- o pow. powyżej 500 m2            do 5.000 m2                 -        0,05 zł/m2

            - o pow. powyżej 5.000 m2                                            -        0,02 zł/m2

 3. za ogrody działkowe inne niż działkowe                                -        0,05 zł/m2

 4. za jeden boks garażowy                                                      -        300,00 zł

 5. pod działalność gospodarczą o pow. do 150 m2         

(z wyłączeniem punktów 8 – 15)                        -      25,00 zł/m2

 6. pod działalność gospodarczą o pow. od 151 m 2

do 1.000 m2 (z wyłączeniem punktów 8 – 15)      -        5,00 zł/m2

 7. pod działalność gospodarczą o pow. powyżej

            1.000 m2

(z  wyłączeniem punktów 8 - 15)                                    -        2,00 zł/m2

 8. za reklamę lub tablicę informacyjną                           -    130,00 zł/m2

 9. pod kabinę telefoniczną                                                       -      50,00 zł/m2

 10.za  parkingi                                                            -      10,00 zł/m2

 11. za pomieszczenia gospodarcze

            - o powierzchni do 10 m2                                               -       20,00 zł

            -  o powierzchni powyżej 10 m2                          -       50,00 zł

 12.na  rzecz wspólnot mieszkaniowych -                       -       0,10 zł/m2

II. W stosunku miesięcznym

 13. pod ogródek piwny                                                             -      17,00 zł/m2

 14. pod ogródki przy lokalach

- centrum (wg załączonej mapki)                                   -      20,00 zł/m2

- poza centrum                                                 -      13,00 zł/m2

III. w pozostałych wypadkach

15. pod funkcjonowanie cyrku                                        -      300,00 zł

16. pod funkcjonowanie lunaparku

            - do 2 tygodni                                                               -     250,00 zł

            - powyżej 2 tygodni                                                      -     400,00 zł

§ 2

Wysokość czynszu ustalana jest w drodze przetargu ustnego. Czynsz wzrasta corocznie

od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim. Zmiana następuje aneksem do umowy dzierżawy z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku. 

§ 3

1. Roczny czynsz płatny jest w dwóch ratach:

-          pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy,

-          druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy.

2. Czynsz miesięczny płatny jest do 10-go każdego miesiąca.

§ 4

Wydzierżawienie gruntów wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, i 14 może nastąpić w drodze bezprzetargowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc Zarządzenie  Nr 203/2007 Burmistrza Miasta  Lublińca z dnia 22 sierpnia 2007 r. stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Lubliniec.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 261/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2007r w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2007 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:25 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)