wersja do wydruku Jolanta Bryś 08.11.2007 12:33

ZARZĄDZENIE NR 256/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE  NR 256/07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  31   PAŹDZIERNIKA  2007  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr  160/XVII/07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne  

 

                

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.374.947

-

3.598

1.378.545

80101

Szkoły podstawowe

109.662

-

3.598

113.260

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

-

3.598

3.598

852

POMOC SPOŁECZNA

842.334

-

85.181

927.515

85295

Pozostała działalność

124.621

-

85.181

209.802

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

124.621

-

85.181

209.802

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

372.823

-

50.135

422.958

85415

Pomoc materialna dla uczniów

126.699

-

50.135

176.834

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

126.699

-

50.135

176.834

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

347.098

-

320.000

667.098

92601

Obiekty sportowe

321.098

-

320.000

641.098

1

2

3

4

5

6

7

8

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu  województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

-

-

320.000

320.000

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA

WŁASNE

47.656.009

-

458.914

48.114.923

2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone  

                  

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

174.700

-

7.649

182.349

75011

Urzędy wojewódzkie

174.700

-

7.649

182.349

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

174.700

-

7.649

182.349

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

38.470

-

950

39.420

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

34.448

-

950

35.398

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

34.448

-

950

35.398

851

OCHRONA ZDROWIA

306

-

306

612

85195

Pozostała działalność

306

-

306

612

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

306

-

306

612

852

POMOC SPOŁECZNA

5.474.186

267.510

-

5.206.676

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.575.745

267.510

-

4.308.235

1

2

3

4

5

6

7

8

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.575.745

267.510

-

4.308.235

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA

ZLECONE

5.694.161

267.510

8.905

5.435.556

3. W Zał. Nr 5, 9, 10,11 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2.444.000

46.000

-

2.398.000

15011

Rozwój przedsiębiorczości

2.444.000

46.000

-

2.398.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

626.000

45.600

-

580.400

6054

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.818.000

400

-

1.817.600

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.903.463

170.290

429.999

9.163.172

60004

Lokalny transport zbiorowy

12.000

-

5.769

17.769

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

5.769

5.769

60016

Drogi publiczne gminne

8.891.463

170.290

424.230

9.145.403

4270

Zakup usług remontowych

405.800

-

100.000

505.800

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

909.728

100.290

324.230

1.133.668

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.476.976

52.500

-

5.424.476

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.825.659

17.500

-

1.808.159

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.848.730

43.880

14.300

2.819.150

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

765.730

43.880

14.300

736.150

4300

Zakup usług pozostałych

243.086

-

10.000

253.086

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1.000

1.000

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

4430

Różne opłaty i składki

10.109

-

4.300

14.409

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

162.600

37.000

-

125.600

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2.000

2.000

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

294.000

2.580

-

291.420

8550

Różne rozliczenia finansowe

1.300

1.300

-

-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

197.000

-

27.000

224.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

137.000

-

15.000

152.000

4300

Zakup usług pozostałych

117.000

-

15.000

132.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

50.000

-

12.000

62.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

-

12.000

62.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.745.780

20.200

20.200

5.745.780

75023

Urzędy gmin

4.938.263

20.200

20.200

4.938.263

4270

Zakup usług remontowych

40.000

-

10.000

50.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3.995

1.200

-

2.795

4410

 

Podróże służbowe krajowe

52.000

-

9.000

61.000

4430

 

Różne opłaty i składki

20.500

-

1.200

21.700

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

51.228

10.000

-

41.228

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

32.600

9.000

-

23.600

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

589.485

5.000

5.000

589.485

75416

Straż Miejska

560.785

5.000

5.000

560.785

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.000

5.000

-

18.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

-

5.000

10.000

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

873.120

-

49.435

922.555

1

2

3

4

5

6

7

8

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

725.720

-

49.435

775.155

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

678.920

-

49.435

728.355

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.566.725

15.002

3.598

16.555.321

80101

Szkoły podstawowe

5.133.857

-

3.598

5.137.455

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

-

-

3.000

3.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

626.502

-

524

627.026

4120

Składki na Fundusz Pracy

87.700

-

74

87.774

80195

Pozostała działalność

2.538.714

15.002

-

2.523.712

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.623.290

15.002

-

1.608.288

852

POMOC SPOŁECZNA

3.257.388

-

85.181

3.342.569

85295

Pozostała działalność

217.121

-

85.181

302.302

3110

Świadczenia społeczne

150.621

-

85.181

235.802

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

466.242

-

4.000

470.242

85305

Żłobki

451.242

-

4.000

455.242

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250.035

-

4.000

254.035

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

799.091

837

50.135

848.389

85415

Pomoc materialna dla uczniów

149.361

837

50.135

198.659

3240

Stypendia dla uczniów

84.014

-

50.135

134.149

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

24.968

837

-

24.131

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.665.101

38.197

130.000

7.756.904

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

771.025

3.337

10.000

777.688

4260

Zakup energii

623.600

2.500

-

621.100

1

2

3

4

5

6

7

8

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

-

2.500

27.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71.025

837

7.500

77.688

90095

Pozostała działalność

2.366.376

34.860

120.000

2.451.516

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.753.376

34.860

120.000

1.838.516

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8.146.335

30.500

38.000

8.153.835

92116

Biblioteki

670.000

-

38.000

708.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

670.000

-

38.000

708.000

92118

Muzea

43.000

30.500

-

12.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

30.500

-

9.500

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.773.761

348.865

320.000

1.744.896

92601

Obiekty sportowe

1.181.761

168.865

320.000

1.332.896

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

770.000

168.865

320.000

921.135

92695

Pozostała działalność

266.000

180.000

-

86.000

4270

Zakup usług remontowych

210.000

180.000

-

30.000

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

60.989.921

718.771

1.176.848

61.447.998

4 W Zał. Nr  6, 9, 11   wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

174.700

-

7.649

182.349

75011

Urzędy wojewódzkie

174.400

-

7.649

182.349

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137.400

-

2.950

140.350

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.100

-

507

25.607

1

2

3

4

5

6

7

8

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.700

-

73

3.773

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

4.119

4.119

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

38.470

1.790

2.740

39.420

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

34.448

1.790

2.740

35.398

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

23.520

-

1.790

25.310

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.820

423

-

2.397

4300

Zakup usług pozostałych

3.778

1.349

950

3.379

4410

Podróże służbowe krajowe

200

18

-

182

851

OCHRONA ZDROWIA

306

-

306

612

85195

Pozostała działalność

306

-

306

612

4300

Zakup usług pozostałych

306

-

306

612

852

POMOC SPOŁECZNA

5.474.186

267.510

-

5.206.676

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.575.745

267.510

-

4.308.235

3110

Świadczenia społeczne

4.389.863

259.718

-

4.130.145

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.450

6.792

-

7.658

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000

1.000

-

1.000

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

5.694.161

269.300

10.695

5.435.556

5. W Zał. Nr 8, 9  wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy
                              jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.263

-

837

2.100

1

2

3

4

5

6

7

8

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.263

-

837

2.100

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1.263

-

837

2.100

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.881.613

-

837

1.882.450

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów            54.524.829 zł

-  po stronie  wydatków                        68.771.004 zł

-  deficyt  budżetu                   14.246.175 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 256/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2007 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż