U C H W A Ł A N R 163/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru ........

 U C H W A Ł A   N R  163/XVII/ 07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z  DNIA  31 PAŹDZIERNIKA   2007 ROKU

w sprawie:  stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego   wzoru informacji

                       o  nieruchomościach  dla osób  fizycznych  oraz   wzoru deklaracji na podatek  od  nieruchomości  dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości  prawnej na  2008 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-          art.5, art. 6 ust.13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm. )[1] w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów  z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat  lokalnych w 2008r. ( M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557 )

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

określa się wysokość roczną podatku od nieruchomości w następujących stawkach:

1)       od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej                              0,48zł

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2

powierzchni użytkowej                                                                 16,38zł

 

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1m2 powierzchni użytkowej                                                     8,10zł

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

      w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

      - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                      3,48zł

e)       od pozostałych budynków, w tym: garaży, a także budynków

       zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności

       pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku publicznego

        - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                    4,83zł

od budynków gospodarczych (bez powierzchni garażowej) – od 1m²

powierzchni użytkowej                                                                    3,68zł

      od budynków letniskowych  - od 1m2 powierzchni użytkowej              5,81zł

2)       od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7                    ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.

3)       od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

      bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

      gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni                                        0,58zł

b)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni                              0,16zł

c)       przeznaczonych pod budownictwo letniskowe                                   0,26zł

d)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

            lub elektrowni wodnych – od 1 ha  powierzchni                                          3,40zł

 

§ 2

1.        Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Lubliniec. Zwolnienie to dotyczy także w/w nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne innym podmiotom.

2.        W przypadku, gdy posiadaczem zależnym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą może on – w ramach pomocy de minimis - skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 , jeżeli wartość pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy w ciągu roku budżetowego, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających, nie przekracza równowartości kwoty 200 tys.euro ( w transporcie  - 100 tys. euro ).

§ 3

Określa się:

1)       wzór  informacji   o   nieruchomościach   dla  osób  fizycznych,  stanowiący  załącznik   Nr  1 do  niniejszej uchwały,

2)       wzór   deklaracji    na     podatek    od    nieruchomości     dla    osób    prawnych    i     jednostek organizacyjnych,    w     tym     spółek   nieposiadających    osobowości     prawnej,   stanowiący  załącznik  Nr   2  do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 572/LXII/06 z dnia 25 października 2006 w sprawie podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na 2007r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne )

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A N R 163/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru ........
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż