Uchwała Nr 159/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu

                                                          

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1

  1. Udzielić Powiatowi Lublinieckiemu pomocy finansowej na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat w związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”
  2. Pomoc o której mowa w ust. 1 przekazana będzie w formie dotacji celowej     w wysokości  837,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem złotych)

§ 2

Środki na pomoc finansową pochodzą z przekazanej Gminie Lubliniec dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 34 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
– zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania stosownego porozumienia między Gminą Lubliniec a Powiatem Lublinieckim określającego tryb, terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 159/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.11.2007 10:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:28