Uchwała Nr 155/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o który

Uchwała Nr 155/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, stanowiący załącznik do uchwały, „Program współpracy miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 155/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O  DZIAŁALNOŚCI   POŻYTKU  PUBLICZNEGO  I  O WOLONTARIACIE,

NA ROK 2008

WSTĘP

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego i prywatnego są znaczącą częścią efektywnie funkcjonującego państwa i społeczeństwa. Dlatego też, ważne dla nich są relacje między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, to one bowiem determinują wizerunek organizacji               i decydują o szansach ich rozwoju. Ogromnego znaczenia nabiera tu potrzeba ciągłej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Tym bardziej, że organizacje te podejmują   z własnej inicjatywy ogromną ilość działań, które bardzo często są utożsamiane z zadaniami gminy.

Społeczność lokalną tworzą wszyscy mieszkańcy Lublińca mający różnorodne potrzeby, aspiracje i poglądy. Tworzenie warunków do zaspokajania tych zbiorowych potrzeb i oczekiwań jest jednym z zadań władz samorządowych Lublińca. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na władze obowiązek wspierania inicjatyw obywateli miasta. Te inicjatywy najczęściej przyjmują zinstytucjonalizowaną formę organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, organizacji religijnych.

Stwierdzenie powyższe poparte jest dotychczasowymi doświadczeniami i stanowi punkt wyjścia do dalszego pogłębiania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie, spoczywających na Samorządzie Miasta Lublińca. Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności z zadaniami Miasta, jednoznacznie wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem Samorządu i tych organizacji.

Program Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi został opracowany 
w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W Programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla współpracy. Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie wybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizację kierować środki finansowe, z natury rzeczy ograniczone możliwościami budżetu Miasta. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są - z jednej strony potrzeby Miasta, zaś z drugiej strony - potencjał organizacji pozarządowych. Na konkretne decyzje w tym zakresie duży wpływ mieć powinna opinia przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W dysponowaniu środkami publicznymi Miasto podlega rygorom ustawowym. Stąd wynika konieczność dokładnego ustalenia trybu przekazywania i rozliczania środków finansowych. Przyjęte   w Programie Współpracy procedury realizacyjne umożliwiają optymalizację i racjonalizację wydatkowania pieniędzy publicznych na zadania własne Miasta.

 Celem Programu Współpracy jest:

-          określenie priorytetowych zadań publicznych na rok 2008,

-          zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

-          zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

-          poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

-          umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych

Obecnie na terenie Miasta Lublińca swe funkcjonowanie potwierdza 45 organizacji pozarządowych, tworzących tzw. Miejską Mapę Aktywności Społecznej. Część z nich nie wykazuje zainteresowania współpracą z Miastem, ograniczając swą działalność do małych, zamkniętych przedsięwzięć, nakierowanych na niewielką liczbę dawnych, stałych odbiorców.

Najwięcej  organizacji działa w obszarze kultury fizycznej i sportu. Znacząca część z nich pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, natomiast nadal uboga jest sfera aktywizacji sportowej wśród dorosłych. Brak jest propozycji zajęć rekreacji ruchowej dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób starszych. Nie funkcjonuje sport osób niepełnosprawnych. Żadna z organizacji nie poszerzyła własnej oferty o ten obszar aktywności. Nie prowadzona jest działalność krajoznawcza i turystyczna oraz ta, związana z ochroną przyrody i ekologią.

W sferze społecznej i przeciwdziałania marginalizacji społecznej brak jest na terenie miasta organizacji samopomocowych dla bezrobotnych, przywracających społeczeństwu osoby zagrożone marginalizacją, osoby bezdomne, wspomagających także niewiele jest organizacji wspomagających rodziny dysfunkcyjne oraz osoby ubogie i niezaradne życiowo. Bardziej aktywnie podejmowane są zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, a także działań na rzecz osób niepełnosprawnych odnotowywane są pojedyncze inicjatywy niespełniające oczekiwań środowiska.

W zakresie edukacji i wychowania na terenie miasta odnotowuje się znikomą działalność organizacji pozarządowych. Nie ma wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów działających społecznie. Mało aktywne i niedziałające nowocześnie są organizacje funkcjonujące w obszarze kultury. Towarzystwa kultywujące lokalne tradycje, historię i kulturę, propagujące regionalizm są hermetyczne, zamknięte na środowisko i nie mają oferty dla młodego pokolenia. Podobne zjawisko jest zauważalne wśród organizacji kultywujących tradycje narodowe, patriotyczne, wojskowe              i skupiających osoby starsze np.: emerytów i rencistów itp.

Współpraca samorządu z organizacjami pożytku publicznego opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zasada pomocniczości: samorząd Lubliniecki uznaje prawo samoorganizujących się obywateli do samodzielnego określania i rozwiązywania problemów społeczności, także należących do sfery zadań publicznych. Samorząd stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wspierając je w wypełnianiu tych zadań, które są gotowe realizować. W ten sposób wprowadza w życie ideę subsydiarności, która zakłada że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kompetencje i zdolność do działania powinny zostać przypisane w pierwszej kolejności obywatelom i ich organizacjom.

Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materialnych i finansowych. Budżet miasta nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji. Organizacje winny w jak najpełniejszym stopniu wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy europejskich oraz innych organizacji i instytucji grantodawczych.

Zasada suwerenności stron: samorząd respektuje niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych. Samorząd akceptuje również kontrolną rolę organizacji obywatelskich, mając świadomość dysponowania przez siebie środkami publicznymi.

Samorząd oczekuje od organizacji poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji przez niego składanych.

Zasada partnerstwa: samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.

Samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach grup zadaniowych, organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, przekazywania informacji, udziału          w innych wydarzeniach organizowanych przez samorząd itp.

Zasada efektywności: samorząd będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Samorząd oczekuje od organizacji sporządzania właściwej dokumentacji projektowej, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych.

Zasada uczciwej konkurencji: samorząd będzie równorzędnie traktował podmioty konkurujące o realizację zadań publicznych. Samorząd będzie ogłaszał w tym samym czasie, takie same założenia określające zadanie oraz będzie stosował takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów.

Podmioty konkurujące ze sobą o realizację zadań publicznych winny w sposób uczciwy przedstawiać swoje zasoby, metody, warunki i kalkulacje stosowane przy planowanej realizacji tych zadań.

W składanych przez organizacje pozarządowe ofertach realizacji zadania publicznego, samorząd oczekuje pełnej i rzetelnej informacji.

Zasada jawności: samorząd będzie udostępniał informacje na temat zamiarów, celów                i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań przez administrację. Samorząd będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Samorząd oczekuje od organizacji jawności w działalności statutowej i finansowej wyrażanej przez przekazywanie informacji do Miejskiej Mapy Aktywności Społecznej.

Rada Miejska w Lublińcu, przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.        Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

2)       Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Lublińca w roku 2008                      z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)       organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,       o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)       Mieście – rozumie się przez to miasto Lubliniec,

5)       konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

6)       dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu  art. 106 ust. 2 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 2

Program określa formy i zasady współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.

§ 3

Podstawowym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi. Program ma w szczególności na uwadze:

1)       zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w Mieście,

2)       stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i budowania struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

3)       zwiększenie aktywności mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb zbiorowych,

4)       umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę i swoje otoczenie społeczne,

5)       integrację środowiska organizacji pozarządowych wokół realizacji zadań publicznych.

§ 4

Podmiotami realizującymi Program współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

1)       Rada Miejska w Lublińcu w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta, określenia obszarów współpracy, wspieranych przez Miasto, uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

2)       Burmistrz Miasta w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Miasta, przygotowania rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami przeznaczonymi na cele realizacji Programu, ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zawierania umów zlecenia realizacji zadań publicznych i udzielania dotacji na ich wykonanie, kontroli realizacji zadań,

3)       Organizacje pozarządowe w zakresie stosowania trybu występowania z ofertami o wsparcie realizacji zadań publicznych, wykorzystania środków zgodnie z zawartą umową, konsultowania       i wyrażania opinii na temat rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uwzględniania w swych działaniach kierunków priorytetowych określonych przez Radę Miejską   w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5

Realizacja zadań publicznych odbywać się będzie w ramach niniejszego Programu jak również           w ramach szczegółowych programów specjalistycznych, przyjętych przez Radę Miejską, między innymi: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział II

Zakres i formy współpracy

§ 6

Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych        w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami gminy. Zlecanie realizacji  zadań obejmuje wyłącznie te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe dla Miasta w 2008 roku.

§ 7

1.        Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy                       i pozafinansowy.

2.        Współpraca o charakterze finansowym odbywać się będzie w oparciu o formułę otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez burmistrza, po uchwaleniu budżetu miasta na rok 2008.

3.        Zasady przyznawania dotacji i tryb procedury konkursowej określi każdorazowo ogłoszenie burmistrza miasta o konkursie ofert.

4.        Do rozpatrzenia ofert konkursowych burmistrz miasta powoła odrębnym zarządzeniem komisję konkursową  i określi regulamin jej pracy.

§ 8

1.        Współpraca  o charakterze finansowym może odbywać się poprzez:

1)       powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2)       wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.        Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:

1)       wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań,

2)       wspierania merytorycznego organizacji pozarządowych w postaci: szkoleń, konsultacji, konferencji,

3)       udostępniania pomieszczeń organizacjom pozarządowym nie dysponującym własnym lokalem, w celu odbywania okazjonalnych spotkań, narad. Sposób udostępniania i korzystania z pomieszczeń określi w drodze odrębnych ustaleń Burmistrz Miasta,

4)       udzielania informacji o zewnętrznych możliwościach finansowania działalności organizacji pozarządowych,

5)       udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

6)       udzielania pomocy merytorycznej w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej,

7)       konsultowania, w formie wystąpienia o opinię, projektów aktów normatywnych                      w dziedzinach dotyczących działalności  organizacji pozarządowych,

8)       tworzenia, w razie potrzeby, wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze inicjatywnym     i doradczym.

9)       utworzenia i prowadzenia internetowego informatora dla i o lokalnie działających organizacjach pozarządowych,

10)    przygotowania i upublicznienia w ramach otwartego spotkania i internetowego informatora, sprawozdania podsumowującego realizację programu współpracy w poprzednim roku.

Rozdział III

Zadania priorytetowe

§ 9

Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są zadania z następujących sfer:

1.        Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Obejmują działania socjalno–pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób            w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób bezdomnych i z uzależnieniem alkoholowym. Będą realizowane ze środków pomocy społecznej.

Celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie w 2008 roku jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania               w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formach:

a) działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży:

-          prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych                         i dysfunkcyjnych,

-          organizowanie pomocy socjalnej dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych ubóstwem,

-          aktywizacja młodzieży w celu przeciwdziałania bezrobociu,

-          poradnictwo, terapia, szkolenia i organizowanie konferencji oraz wydawanie broszur, informatorów etc. w zakresie programów pomocy rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) działania socjalno-pomocowe i edukacyjne na rzecz dorosłych:

-          wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego,

-          pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.

c) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku:

-          działania o charakterze integracyjnym i samopomocowym,

-          rozwijanie środowiskowych form wsparcia i aktywizacja osób w podeszłym wieku

d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością:

-          przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja osób bezdomnych,

-          organizacja pomocy rzeczowej, działania charytatywne ograniczające marginalizację osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

2.        Zadania z zakresu promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym

Obejmują pomoc i działalność profilaktyczną skierowaną do osób, rodzin i środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi, w tym alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie. Zadania te będą finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku w tym zakresie jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, działania planowe i ciągłe organizowane         w oparciu o programy autorskie. Mogą być realizowane między innymi w formie:

a)       działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia:

-          organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w ramach "akcji lato, zima" w formie obozów, kolonii z programem sportowym, artystycznym lub profilaktyki zdrowotnej oraz             w formie wycieczek, rajdów i półkolonii w mieście,

-          organizowanie szkoleń, imprez, konkursów, festiwali, olimpiad etc. dla dzieci i młodzieży promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego

-          organizowanie warsztatów, zajęć dla młodzieży oraz realizacja programów autorskich i treningów promujących zdrowie oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

 

b)       działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

-          prowadzenie programów edukacyjnych, korekcyjnych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,

-          realizacja programów readaptacji zawodowej, społecznej i rodzinnej w ramach rehabilitacji            i ograniczania szkód zdrowotnych

-          działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-          działania w zakresie pomocy socjalno-bytowej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin w tym osób bezdomnych

3.        Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych poprzez usługi pielęgnacyjne, pielęgniarskie i rehabilitację ludzi starszych, samotnych, ubogich i chorych, upowszechnianie wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych i profilaktyce,  realizacja lokalnych inicjatyw i programów zdrowotnych. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formach:

a)       organizowania dla uczniów lublinieckich szkół konkursów wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych oraz z zakresu ratownictwa przedmedycznego,

b)       organizowania akcji krwiodawstwa i innych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,

c)       organizowania tematycznych szkoleń, narad, konferencji,

d)       świadczenia opieki i usług pielęgniarsko–pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta.

4.        Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Obejmują działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, likwidujące bariery utrudniające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, poszerzające  wiedzę           o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych.

Celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku jest przełamanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrona interesów osób niepełnosprawnych, zwiększanie społecznego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych. Zadania te mogą być realizowane między innymi w  formach:

a)        organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych integrujących środowisko osób niepełnosprawnych,

b)        prowadzenia zajęć rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, grup wsparcia i samopomocy,

c)        upowszechniania informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych,

d)        organizowania przedsięwzięć sportowych  i z zakresu rekreacji ruchowej usprawniających kondycję fizyczną  osób niepełnosprawnych.

5.        Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Obejmują działania promujące dorobek kulturalny Miasta, integrujące środowiska twórcze Miasta, kultywujące tradycję i folklor Ziemi Lublinieckiej, a także działania mające na celu ochronę                  i renowację zabytków Miasta i miejsc pamięci narodowej znajdujących się na jego terenie.

Celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie w 2008 roku jest wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta, promocja i wspieranie rodzimej twórczości i twórców, zachowanie lokalnych tradycji kulturowych, dbałość o pamiątki historyczne dokumentujące dzieje Miasta. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

a)       organizowania przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych takich jak festiwale, konkursy, przeglądy, prezentacje, wystawy, plenery, warsztaty, festyny  i inne,

b)       wydawania publikacji związanych z kulturą dawnego i współczesnego Lublińca, upowszechniających wiedzę o rodzimych twórcach ,

c)       edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym wspierania amatorskich ruchów artystycznych oraz pielęgnowania folkloru,

d)       sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej i renowacji zabytków Miasta

6.        Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk       i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Celem współpracy w 2008 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w  formie:

a)       uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych, reprezentantów Miasta                w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

b)       szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych,

c)       organizowania miejskich lig, imprez i zawodów sportowych  na terenie Miasta,

d)       utrzymania i przygotowania do sezonu rozgrywek miejskiej bazy sportowej,

e)       wspierania ogólnie dostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych, kobiet i mężczyzn oraz seniorów, osób tzw. złotego wieku,

f)        wspierania tworzenia nowych, lokalnie działających ognisk, klubów i organizacji oraz promocja nowych dyscyplin sportowych .

7.        Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Obejmują działania kształtujące zasady realizacji zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce i zachowaniach społecznych oraz ochronę lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Zadania te będą realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie w 2008r. jest kształtowanie zachowań proekologicznych zapewniających ochronę lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, opiekę nad zwierzętami, w tym przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz edukację ekologiczną dzieci        i młodzieży. Zadania z tego zakresu mogą być realizowane między innymi  w formie:

a)       projektowania i wykonania  przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

b)       organizowania przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw,

c)       realizowania programów  opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Monitorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanej w oparciu o Program Współpracy odbywać się będzie z uwzględnieniem następujących wskaźników:

1)       liczba nowo powstałych organizacji lokalnych, w trakcie realizacji Programu,  które podjęły współpracę z Miastem, w stosunku do liczby wszystkich aktywnie działających organizacji na terenie miasta ,

2)       liczba nowych inicjatyw organizacji powstałych przy współpracy z Miastem w danym roku , w porównaniu z rokiem ubiegłym,

3)       liczba zadań zakontraktowanych u organizacji pozarządowych w danym roku, w stosunku do roku poprzedniego i ogólna wartość- koszt zrealizowanych zadań w stosunku do  kosztów      w roku poprzednim,

4)       liczba udzielonych dotacji, ich wartość, liczba organizacji, które uzyskały dotacje,                   w porównaniu z rokiem ubiegłym,

5)       liczba organizacji, które konsultowały, opiniowały, projekt Programu Współpracy, poddawany ocenie po jego realizacji, w stosunku do wszystkich organizacji działających na terenie miasta,

6)       liczba organizacji, które wniosły uwagi do projektu Programu w trakcie jego konsultowania,

7)       liczba organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu podsumowującym realizację Programu      w roku ubiegłym.

2. Po zakończeniu i rozliczeniu  Programu odbędzie się spotkanie podsumowujące z organizacjami pozarządowymi.

§ 11

1.        Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Miasta Lubliniec.

2.        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok Rada Miejska uchwali  w terminie nie późniejszym niż do 31 października 2008 roku.

3.        Organizacje pozarządowe do dnia 10 września 2008 roku mogą przedkładać swoje wnioski    i propozycje nowych zadań i inicjatyw do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.

4.        Po analizie propozycji i przygotowaniu projektu, Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie corocznie, przed uchwaleniem konsultowany z organizacjami pozarządowymi. W ramach konsultacji projekt zostanie opublikowany w internetowym serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych oraz przesłany organizacjom celem zaopiniowania. Nadesłane opinie zostaną rozpatrzone i ewentualnie uwzględnione w ostatecznej wersji projektu przedkładanego Radzie Miejskiej do uchwalenia.

5.        Zadanie publiczne dofinansowywane w ramach ustawy objęte zostaje patronatem Burmistrza Miasta Lublińca. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do publicznego rozpowszechnienia i zamieszczenia we wszystkich swoich materiałach, dotyczących realizowanego zadania publicznego, informacji o patronacie i wysokości dotacji uzyskanej na jego realizację.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 155/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBLIŃCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o który
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż