Uchwała Nr 154/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.  

Opiniuje się pozytywnie Regulamin Organizacyjny Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 154/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józe
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.11.2007 10:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:23