Uchwała Nr 151/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu lasu komunalnego – teren przyległy do basenu miejskiego w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441)
oraz art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 60/VIII/2007
z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu.

Rada Miejska w Lublińcu

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubliniec dla terenu zlokalizowanego
w Parku Grunwaldzkim z przeznaczeniem dla funkcji sportu i rekreacji.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone uchwałą obejmującą teren położony na zachód od ulicy Park Leśny, zlokalizowany w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu,
z przeznaczeniem dla funkcji sportu i rekreacji.

§2

1.        Rozwiązanie planu obejmuje przekształcenie struktury funkcjonalnej i przestrzennej Miasta Lublińca, umożliwiające poprawę warunków i obsługi mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz kształtowania ładu przestrzennego, wyrażone w ustaleniach planu.

2.        Rozwiązanie planu, o którym mowa w §2 pkt 1 jest regulowane ustaleniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały.

1)       Sposób użytkowania terenu wprowadzony ustaleniami planu nie może naruszać:

a)       praw właścicieli, użytkowników i władających terenami przyległymi,

b)       aktualnie obowiązujących norm technicznych, przeciwpożarowych oraz wymagań ochrony środowiska.

2)       Dla niniejszego planu została sporządzona: „Prognoza oddziaływania na środowisko”.

§3

1.     Rozwiązanie miejscowego planu jest regulowane ustaleniami niniejszej uchwały, zawarte w:

1)       treści niniejszej uchwały stanowiącej tekst planu,

2)       rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego integralną część planu, jako załącznik graficzny
do niniejszej uchwały – dla którego ustala się przeznaczenie umożliwiające realizację poszerzenia usług sportowo – rekreacyjnych, dla potrzeb aglomeracji miasta Lublińca,

3)       rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2
do uchwały,

4)       rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisu w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2.     Na rysunku, o którym mowa w §3 pkt 2, obowiązują następujące ustalenia:

1)       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2)       lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz linie zabudowy, gabaryty obiektów,

3)       maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,

4)       szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

5)       zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny.

3.        Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:

US – tereny usług sportu i rekreacji

KDD – tereny komunikacji – droga dojazdowa.

§4

1.        Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu,

2)       planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały,

3)       rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, który stanowi integralną część planu i jest załącznikiem do niniejszej uchwały,

4)       przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5)       przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)       przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7)       linii zabudowy – należy przez to rozumieć obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,

8)       wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów zlokalizowanych na terenie do powierzchni działki,

9)       wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego
w powierzchni objętej projektem zagospodarowania działki lub gruntu objętego inwestycją.

Rozdział II

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§5

1.        Realizacja zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów objętych planem uwzględniające wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2.        Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnione będą przez:

a)       realizację nowej inwestycji z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do terenu Parku Grunwaldzkiego.

3.        Ustala się tereny oznaczone graficznie na rysunku planu, które wymagają szczególnych zasad zagospodarowania i zabudowy w związku z koniecznością ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

4.     Szczególne zasady zagospodarowania terenu, o których mowa w §7 ust. 1 i 2 polegają na konieczności uwzględnienia potrzeb i możliwości zagospodarowania całości terenów w liniach rozgraniczających ustalonych na rysunku planu.

Rozdział III

Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony
i kształtowania środowiska.

§6

Do obowiązujących ustaleń ogólnych niniejszej uchwały zapewniających ochronę środowiska zalicza się, co następuje:

1)       w zagospodarowaniu terenów, określonych w §1 kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania równowagi przyrodniczej i ochrony walorów krajobrazowych, w granicach komunalnego Parku Grunwaldzkiego w Lublińcu,

2)       należy zastosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające uciążliwość dla otoczenia, w tym ponadnormatywny hałas oraz promieniowanie elektromagnetyczne, itp. wynikające
z przeznaczenia terenu,

3)       w zakresie gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne przepisy szczególne,

4)       realizacja rozwiązań gospodarki wodno – ściekowej terenów powinna opierać się na zasadach zgodnie z przepisami szczególnymi,

5)       naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów urządzeń melioracji szczególnie rowów otwartych i drenażu, wymaga przebudowy i doprowadzenia do pełnej sprawności urządzeń istniejących lub budowy nowych; wszystkie działania w/w należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń,

6)       wymóg uzupełniania zieleni naturalnym składem gatunkowym z uwagi na charakter lasu ochronnego.

Rozdział IV

Ustalenia szczegółowe, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§7

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US pod lokalizację usług sportu i rekreacji plan ustala:

1.        Przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji w tym: rozbudowa i przebudowa otwartego basenu kąpielowego, adaptacja i rozbudowa istniejących boisk plażowych, kortu tenisowego, lodowiska sezonowego, itp.

2.        Przeznaczenie dopuszczalne:

a)       realizacja nowych obiektów kubaturowych towarzyszących, takich jak: mała architektura, drobny handel sezonowy związany z funkcją sportowo - rekreacyjną o wysokości do 5,0m
i powierzchni całkowitej nie większej niż 100,0 m²,

b)       lokalizacja obiektów tymczasowych, okazjonalnych, towarzyszących lub związanych z funkcją wypoczynkową i sportowo – rekreacyjną, przy zachowaniu warunków technicznych związanych z ich lokalizacją i użytkowaniem,

c)       realizacja nowych lub przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,

d)       zieleń urządzona i izolacyjna.

3.        Zasady zagospodarowania terenów:

a)       forma architektoniczna obiektów indywidualnie dostosowana do funkcji,

b)       realizacja zieleni urządzonej,

c)       kompleksowe rozwiązanie funkcji zagospodarowania terenu,

d)       adaptacja istniejącej zabudowy obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, z możliwością wykonywania remontów oraz rozbudowy i podwyższenia standardów,

e)       w socjalno – sanitarnych rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych, ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

f)        wskaźnik zabudowy dla terenów sportowo – rekreacyjnych wynosi 20%, natomiast udział powierzchni biologicznie czynnej 60%,

g)       na terenach sportowo – rekreacyjnych dopuszcza się realizację sezonową usług komercyjnych z zakresu handlu i gastronomii,

h)       ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 od granicy terenu z drogą dojazdową KDD,

i)         realizacja odpowiedniej ilości miejsc postojowych, niezbędnych dla obsługi przeznaczenia podstawowego, uwzględniającym potrzeby istniejące i projektowane dla obiektów usługowych oraz parkingi ogólnodostępne z zapewnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział V

Zasady budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej

§8

W celu zagospodarowania obszaru objętego planem wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu w oparciu o istniejące urządzenia sieci infrastruktury technicznej zgodnie
z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz na podstawie umów zawartych z gestorami poszczególnych mediów.

§9

W ramach obszaru objętego planem obowiązują następujące zasady obsługi inżynieryjnej:

1.        Adaptacja istniejącego uzbrojenia terenu oraz realizacja innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą obszaru objętego planem.

2.        Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej – ul. Parku Leśnego oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

3.        Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznych oznaczonej
na rysunku planu symbolem 2eNN.

4.        Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu ø 100, rozbudowa przyłącza sieci wodociągowej
w dostosowaniu do realizowanej inwestycji.

5.        Kanalizacja sanitarna – do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub lokalnych urządzeń do ich biologicznego oczyszczania.

6.        Kanalizacja deszczowa – budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków powierzchniowych do kolektora deszczowego oznaczonego na rysunku planu symbolem Kd ø 600.

7.        Zaopatrzenie w gaz – w granicach obszaru opracowania przy ulicy Parku Leśnego przebiega gazociąg ø 50.

Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

§10

Ustalenie stawek procentowych dla nieruchomości, których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu zgodnie z art. 36 ust. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)       dla terenów oznaczonych symbolem US stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych miasta Lubliniec.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.

§13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 151/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu lasu komunalnego – teren
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.11.2007 10:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:19